Sputtr.com | Alternative Search Engine

Niewielkie

Ocena zaburzeń kurczliwości pęcherzyka żółciowego w ...

W grupie porównawczej tylko u 4-ga dzieci (11%) wykryto niewielkie zaburzenia kurczliwości pęcherzyka żółciowego (p<0,001). U żadnego dziecka zdrowego nie stwierdzono całkowitego braku czynności pęcherzyka po prowokacji pokarmo-wej.

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS

złamanie określano jako niewielkie, jeżeli zaś w przedziale 0,60 < x ≤ 0,75, jako umiarkowane, jeśli natomiast wskaźniki wynosiły 0,60 i mniej, to było to złamanie ciężkie [26, 27].

ZESPÓ£ OPORNOŒCI NA HORMONY TARCZYCY - TRUDNOŒCI ...

U wiêkszoœci pacjentów z zespo³em RTH stwierdza siê niewielkie wole i umiarkowane przyspieszenie czynnoœci serca. U dzieci mog¹ wystêpowaæ trudnoœci szkolne zwi¹za-ne z gorsz¹ koncentracj¹ uwagi i nadmiern¹ ruchliwoœci¹.

Laboratoryjne wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek oznaczane ...

... zmian GFR i wymaga czasu do jej akumulacji i wyrównania stężenia przed wykryciem nieprawidłowej wartości; —kreatynina oznaczana w surowicy jest słab ym markerem dysfunkcji nerek — waha-nia stężenia tego parametru w surowicy nie są ani czułe, ani specyficzne w odpowiedzi na niewielkie ...

SAMOOCENA MASY CIA£A I ODCHUDZANIE SIÊ M£ODZIE¯Y W ...

198 PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4 Ko³o³o H., Woynarowska B. Ró¿nice zale¿ne od p³ci w rozk³adzie wskaŸnika BMI s¹ niewielkie, ale istotne statystycznie.

St. Pancras Church

... ofiarności zależy, w jakim stanie jesteśmy utrzymać parafialne budynki, od naszej ofiarności zależy, jakimi dysponujemy funduszami przeznaczanymi na parafialne inicjatywy skierowane do różnych grup parafian, od naszej ofiarności zależy, co możemy (lub nie możemy) uczynić dla innych Niewielkie ...

City in a national park-problems of coexistence and tourist ...

... tzw. analizyportfelowej- Boston Consulting Group ) wyróżniononastępującefazyewolucjianalizowanych działalności: „gwiazdy" (korzyści: wysokie, sytuacja: dynamicznegorozwoju), „dojnekrowy" (korzyści: wysokie, sytuacja: stabilnawdługimhoryzoncieczasu), „dylematy" (korzyści: niewielkie ...

Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory ...

Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono niewielkie zwiększenie stężenia troponiny T (średnia wartość 0,35±0,3 ng/ml) oraz izoenzymu kinazy kreatynowej (CK-MB).

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH PE + TALK

W podanych wynikach pominięto wartości skurczu poprzecznego, ponieważ jego niewielkie wartości po-miarowe obarczone są dużym błędem. Z obserwacji zależności skurczu wzdłużnego od zawartości talku w kompozycie (rys.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki, Fundacja ...

W kolejnych badaniach eeG, w 3 tygodnie i 5 miesięcy od wystąpienia bólu, niewielkie ogniskowe nieswoiste zmiany w prawej i lewej półkuli.