Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nijih

VA@NOST RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

Nalazi brojnih istra`ivanja upu}uju na to da je prematuritet jedan od najva`nijih rizi~nih ~imbeni-ka za nastanak jezi~nih te{ko}a i te{ko}a u u~enju.

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

945 Zglob kuka je jedan od najva nijih zglobova lokomotornog sistema čoveka. Komplikaciju u zglobu kuka koji je zahvaćen degenerativnim promenama, moguće je rešiti ugradnjom totalne endoproteze zgloba kuka (slika 2).

KONTEJNERSKI PROMET NA SREDOZEMLJU S POSEBNIM OSVRTOM NA ...

Sredozemno je more iznimno va no za kontejnerski promet jer njime prolazi jedna od triju najva nijih trgovačkih ruta na relaciji istok - zapad, a to je ona što povezuje Europu s Bliskim, Srednjim i Dalekim Istokom.

Poisoning Associated with Ingestion of Redroot Pigweed ...

REFERENCES [1] *ari* T. Atlas korova 100 najva*nijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji. 3 rd ed. Sarajevo, Svjetlost 1989; pp. 8-9. [2] Egyed M, Miller A. Nitrate poisoning in cattle due to feeding on Amaranthus retroflexus .

HHyyppoo AAllppee--AAddrriiaa--BBaannkk IInnvveessttss 665500 ...

Banka posluje sa nekoliko najuspe{nijih kompanija u Srbiji. Banka planira da se u budu}nosti vi{e posveti malim i srednjim preduze}ima i da uve}a broj klijenata internacionalnih kompanija.

PRIKAZ KNJIGE DRAGE PUPOVCA I RATKA ZELENIKE UPRAVLJANJE

U trećem dijelu, naslovljenom " Teorijske determinante suvremenoga transporta i prometa " , sa eto i sustavno obrađeno je pet va nijih tema: definiranje va nijih termina u sklopu prometnoga sustava, elementi proizvodnje prometne usluge, temeljne vrste transporta i prometa, logističke djelatnosti u ...

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC NOISE FROM A ...

... INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC NOISE FROM A FORWARD-FACING STEP Young J. Moon*, Young Min Bae †, and Mun Hwan Cho † * † Korea University, Department of Mechanical Engineering, 1 Anam-dong, Sungbuk-ku, Seoul, 136-701, Korea e-mail: *yjmoon@korea.ac.kr, † oioooo@korea.ac. kr, † nijih@korea ...

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

... ocenu o tome da li odre**ena aktivnost u *~ivotnoj sredini mo*~e u*initi *~ivot u lokalnoj zajednici nebezbednim Evaluacija ekolo*ake bezbednosti zna*i da se moraju proceniti i rizik, kao i percepcija rizika, uz uva*~avanje cinjenice da pitanja *~ivotne sredine predstavljaju jednu od najva*~nijih potreba ...

hrvatskiturizamubroj ka ma croatiantourism in numbers

Prosječna duljina boravka gostiju iz deset najva nijih emitivnih zemalja iznosi-la je 5 dana. Najveću prosječnu duljinu boravka ostvarili su turisti iz Rusije (oko 7 dana) i Njemačke (oko 6 dana), a najkraće su u komercijalnim kapacitetima boravili domaći gosti i Talijani (po 3 dana).

Procena terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i ...

Jedan od najva nijih događaja u razvoju nu-klearne kardiologije je mogućnost dijagnostičkog slikanja sa upotrebom EKG-a kao „okidača" dijagnostičkog slikanja (R-zubac) tokom izvođenja dijagnostičke procedure zvane G-SPECT ( gated single-photon emission computed scintigraphy ).