Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njeriut

SEEU REVIEW

Një pjesë të madhe të këtij botimi ia kemi kushtuar çështjeve të rëndësishme të të drejtave të njeriut si: liria e fjalës, të drejtat e të burgosurve, dënimet penale, e drejta për gjykim të paanshëm, e drejta për arsimim, etj.

HUMAN RIGHTS SITUATION IN MENTAL HEALTH INSTITUTIONS

HUMAN RIGHTS SITUATION IN MENTAL HEALTH INSTITUTIONS January 2010-February 2011 ANNUAL REPORT, FEBRUARY 2011 KRCT, Prishtina Promoting human rights of persons deprived of their liberty in Mental Health Facilities in Kosovo, supported by: QENDRA KOSOVARE PËR REHABILITIMIN E TË MBIJETUARVE TË ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14 shoqëruar nga Protokollet Nr. 1, 4, 6, 7, 12 e 13 Varianti shqip Përkthim Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 14 (CETS Nr. 194) duke filluar ...

NJOHURI PER MJEDISIN

EDUKIMI MJEDISOR NE SHKOLLEN E MESME (TEKST PER NXENESIN) NJOHURI PER MJEDISIN Pjesa e dytë KAPITULLI I PERDORIMI I TOKES, BIODIVERSITETI DHE KONSERVIMI 1.1 Veprimtaria e njeriut dhe ndikimi i tij në ekosistemet natyrore.

Raport mbi të drejtat e njeriut në Kosovë – 2010

Faqe 1 nga 33 Raport mbi të drejtat e njeriut në Kosovë 2010. Zyra për demokraci, të drejta të njeriut dhe punë. Raportet e shtetit mbi praktikat e të drejtave të njeriut – 2010

PROBLEMET KLIMATIKE

Ai është një proces me të cilin nga bashkimet e oksiduara (CO 2 dhe H 2 O) krijohen bashkime or-ganike, kurse lirohet oksigjen, i cili nevojitet për mbijetesën e njeriut.

QENDRA PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE

qendra per mbrojtjen e te drejtave te femijeve ne shqiperi grupi shqiptar per te drejtat e njeriut komiteti shqiptar i helsinkit qendra e aleances gjinore per zhvillim qendra per popullsine dhe zhvillimin shoqata kristiane e grave shqiptare unioni "amaro drom" tiranë, 1 dhjetor 2006 deklaratË ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut : version ...

1 Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut : version i thjeshtuar i disa neneve dhe protokolleve të saj * Përmbledhje e hyrjes Qeveritë anëtare të Këshillit të Evropës përpiqen të sigurojnë paqen dhe të realizojnë një bashkim më të ngushtë midis tyre mbështetur tek ...

TË DREJTAT E NJERIUT DHE TË DREJTAT E BASHKËSIVE ...

1 tË drejtat e njeriut dhe tË drejtat e bashkËsive -praktika, mekanizma dhe mbrojtje - gabriella lloskovska tË drejtat e njeriut dhe tË drejtat e bashkËsive