Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njihova

GOVORNI POREMEĆ AJI KOD OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE I ...

Semnic M. i sar: Govorni poremećaji kod obolelih od MS i njihova povezanost sa obimnošću dem ijelinizirajućih lezija.. A AK KT TU UE EL LN NO OS ST TI I I IZ Z N NE EU UR RO OL LO OG GI IJ JE E, , P PS SI IH HI IJ JA AT TR RI IJ JE E I I G GR RA AN NI IČ ČN NI IH H P PO OD DR RU ...

U * estalost nalaza naj * eš * ih bakterijskih uzro * nika ...

Prohaska-Poto * nik C. i sur. U * estalost nalaza naj * eš * ih uropatogena u djece... - Med Jad 2008;38(1-2):5-11 5 U * estalost nalaza naj * eš * ih bakterijskih uzro * nika infekcije mokra * nog sustava u djece i njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove The frequency of most common ...

Klasifikacija nekih tipova tla u Hrvatskoj i njihova ...

Agroecology and Organic Agriculture 44 th Croatian & 4 th International Symposium on Agriculture 14 Klasifikacija nekih tipova tla u Hrvatskoj i njihova korelacija s WRB Stjepan Husnjak 1, Boris Vrbek 2, Nikola Pernar 3, Vedran Rubiniš 1 1 Agronomski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu ...

O POVIJESTI TRAKASTIH TRANSPORTERA ABOUT THE HISTORY OF BELT ...

U 19. stoljeću postajali su sve pouzdaniji pa se i njihova upotreba proširila (Slika 2. lijevo) [1]. Trakasti transporteri počeli su se koristiti i za prenošenje te ih tereta.

oporezivanja Eliminating international double taxation

... obuka za mene i moje preduzeće?  Pregled lokalnih poreskih pravila u vezi sa oporezivanjem nerezidenata u Srbiji i njihova praktična primena  Pregled najvažnijih odredbi iz bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i njihova praktična primena  Optimizacija ...

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Njihova daleko najčešća klinička manifestacija je subarahnoidna hemoragija čija incidencija iznosi 10-15 slučajeva na 100 000 sta-novnika u svetu godišnje [2].

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

Važan aspekt izbora znanja u udžbeniku je njihova reprezentativnost, kako za disciplinu, tako i za određeni uzrast kome su ti sadržaji namenjeni.

Porezna dobit preduzećaza2010 2010 Corporate Profit Tax Process

Šta je obuka za mene i moje preduzeće?  Pregled poreskih pravila i njihova praktična primenakodpodnošenjaporeskogbilansai poreskeprijaveza 2010.  Praktična primenu novih odredaba Zakona o porezunadobitpravnihlica  Optimizacija poreskog bilansa vašeg preduzeća Šta ću biti u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Drugim rječima njihova konkretna funkcionalnost je ovisna o mikro- ili nano-strukturno-morfološkim karakteristikama slojeva kao što su sastav, kristalno ili amorfno stanje, kristalografska orijentacija, te prostorne fluktuacije gustoće, u što se ubraja veličina kristalita i njihova prostorna ...

Živčni sistem

Njihova naloga je prenos informacije iz nevrona, ki mu pripadajo, na nevrone, s katerimi je ta nevron povezan. Drugi niz se imenuje dendriti - njihova naloga pa je, da sprejmejo informacijo, ki jo prinašajo aksoni sosednjih nevronov.