Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njihovim

Nuclear Weapons in the Middle East: The Israeli perspective

This research paper has been commissioned by the International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament, but reflects the views of the author and should not be construed as necessarily reflecting the views of the Commission.

2005 NATIONAL REPORT (2004 data) TO THE EMCDDA by the Reitox ...

‚Up™ - Druıtvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Ljubljana Barbara Osolnik ‚Up™ - Druıtvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Ljubljana

genetic causes of infertility

S obzirom na to da ne postoje jedinstvene smjernice u pristupu dijag-nostike i liječenja neplodnosti, nastoje se izdvojiti sku-pine visokorizičnih neplodnih bolesnika prema njihovim kliničkim osobitostima koje će biti podvrgnute rutin-skim dijagnostičkim postupcima u svrhu otkrivanja uzroka ...

PROGRAM PODRŠKE - SOWA Srpsko Pravoslavno

Da razvije saradnju sa postojećim uslugama i • osobama sa demencijom i njihovim negovatelji. ma. Da identifikuje potrebe i postojeće resurse/usluge •

Teacher Training: the context of the Knowledge Society and ...

Obravnavali bomo novi kontekst, v katerem morajo u č itelji delovati in biti zanj usposobljeni: kontekst "dru b znanja" z njihovim mre nim strukturiranjem ter z razvojem kolektivne inteligence.

OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENT AR

Ovi programi su osna`ivali mlade da preuzmu odgovorniju ulogu u procesima dono{enja odluka u njihovim zajednicama i {kolama kroz stvaran-je savjeta u~enika, ~ime se doprinosi kreiranju politike mladih u na{oj zemlji, {to podr`avamo.

The Zagreb Course in MiniMally i

Primjena novih tehničkih i tehnoloških mog ućnosti uz osoblje, kao najvrjedniji dio Klinike, podupire naša htijenja da osiguramo najkvalitetniju moguću medicinsku skrb bolesnicima i njihovim obiteljima u profesionalnom i ugodnom okruženju, educira-mo kolege za budući samostalni rad i ...

UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE

Ciljevi programa stanovanja uz podröku u zajednici su: n pruûanje smjeötaja u stanovima u zajednici (od jedne do pet oso-ba u stanu), n pruûanje öirokog raspona podröke kako bi se udovoljilo njihovim individualnim potrebama, n poveÊanje vjeötina neovisnog ûi-vljenja, n ukljuivanje korisnika u ...

DAT III: English List (Draft) This list is part of the work ...

koji se odnose na njihovu zasebničku i javnu djelatnost te upravu njihovim imanjima. Obiteljski (i vlastelinski) arhivi poznati su i kao patrimonijalni arhivi.

Conflict Management Styles in Croatian Enterprises - The ...

Tri od ukupno sedam karakteristika pojedinaca pokazale su se povezanima s njihovim stilom upravljanja sukobima. Točnije, spol, bračni status i roditeljstvo su značajno povezani s korištenjem prilagođavanja kao stila upravljanja sukobima, spol i roditeljstvo su značajno povezani s korištenjem ...