Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njihovog

INVAZIVNE I KARANTINSKE KOROVSKE VRSTE KRMNOG BILJA I ...

Poisonous weed species and their significance for cattle production in Serbia region INVAZIVNE I KARANTINSKE KOROVSKE VRSTE KRMNOG BILJA I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG SUZBIJANJA

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

S obzirom na to, kao i na prisutan problem nedostatka vremena za odlučivanje u procesu operativnog upravljanja, neophodno je razviti programske platforme koje će omogućiti: interaktivno formiranje operativnih planova, operativnu korekciju strateških planova, kontrolu njihovog izvršavanja i procenu ...

REVITALIZACIJA KRANSKOG TOČKA TEHNOLOGIJOM NAVARIVANJA CRANE ...

Različite tehnologije koje se koriste za revitalizaciju delova mašina i konstrukcija omogućavaju funkcionalnost, a u nekim slučajevima i produ enje njihovog radnog veka.

LEČENJE JODOM 131

Oni se nalaze u organizmu sve do njihovog raspada ili mogu izaći iz organizma kroz pljuvačku, znoj, urin ili izmet. Radionuklidi koji se koriste za radoterapiju obično emituju beta zrake.

Strojarstvo 52 (2) 159-168 (2010) S. ALEKSANDROVIĆ et. al ...

Identifikacija i procjena utjecaja izvršena je praćenjem: sile vučenja, distribucije glavnih deformacija u ravnini lima te njihovog odnosa prema dijagramu granične deformabilnosti, promjene deformacije stanjenja i dubine izvlačenja kao najznačajnijeg tehnološkog pokazatelja.

POWER OF ATTORNEY

Ovom Punomo3isunavedeni punomo3nici dalje ovlašteni da prijavljuju dodatne prijave i poboljšanja, da pla3aju i primaju pristojbe, da primaju obavijesti i dokumenta, te da poduzimaju druge mjere za zaštitu naših/mojih prava u cijelom roku njihovog trajanja, uklju8iv i pravo da ova ovlaštenja u cijelini ...

Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju ...

Novi izazov koji predstoji buduÊnosti predstavljaju perkutane intervencije na srËanim valvulama ko-jima bi se zaobiπli konvencionalni opseæni postupci lijeËenja u sklopu kardijalne kirurgije i tako omoguÊio πto poπtedniji i jednostavniji naËin njihovog rjeπavanja sa stajaliπta pacijena-ta.

LABIA MAJORA HEMANGIOENDOTHELIOMA - CASE REPORT

Vrh incidence njihovog pojavljivanja je u četvrtoj deceniji a samo 5-10% se nalazi kod dece. Infantilni hemangioendoteli om se otkriva kod novorođenčadi na rođenju, a kod odojčadi se mo e otkriti u toku prva tri meseca po rođenju.

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U BOLONJSKOM PROCESU

Postoji izvjesno neslaganje u pogledu uloge školske uprave u definisanju plana za dalje unapreñenje nastavnih kompetencija, na osnovu njihovog viñenja potreba škole, i ocjena nastavnika o potrebama za stručnim usavršavanjem sa ciljem unapreñenja nastavnih kompetencija.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

MOTIV POSTIGNUĆA MENADŽERA I ORGANIZACIONO PONAŠANJE Ponašanje menad era u organizaciji najbolje se mo e sagledati imajući u vidu motive i efekte njihovog ponašanja 1 1 Nikić, Predrag: Povezanost vrednosnih orijentacija i preferiranih ivotnih stilova menad era i organizacione kulture, Anali ...