Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njimi

iEARN projekti, primeri dobre prakse

Učenci so bili nad njimi navdušeni. Tako sem združila poučevanje angleščine in uporabo IKT ter motivirala učence za sodelovanje s svojimi vrstniki po svetu.

ARCHAEOLOGY AND THE STUDY OF EARLY URBAN CENTRES IN NIGERIA

The Kanem phase had its foundation in the first millenium A.D. when the Magumi nomads are said to have united the sedentary Zagawa and Kanuri people living in the northeast of present Lake Chad into a kingdom of Kanem with its capital at Njimi.

Aspects of structures and depositional environment of sand ...

Študija je pokazala, da polje Tomboy sestavljajo peščenjaki, ki so se odložili v različnih sedimentacijskih okoljih ob sinsedimentnih normalnih prelomih in z njimi povezanimi strukturami naleglih antiklinal.

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

V prihodnje bo potrebno ugotoviti dejanske vzroke za prese ene MRL, z njimi seznaniti pridelovalce in jih s svetovanjem usmerjati k pravilni tehniki pridelovanja.

Funding, equity and efficiency of higher education -

Na koncu pa poskuša pokazati, kakšne so možnosti za merjenje povezav med njimi. Konča se z glavnimi sklepnimi ugotovitvami. Summary Funding, equity and economic eff iciency of HE are three mutually connected phenomena that have been of increasing interest to scholars and policy makers duri ng the ...

PRIJAVNA VLOGA DOPOLNITEV PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

*8*/***** *****$***** ****$.*B**** * sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam/o in z vsebino vseh listin navedenih v objavljenem razpisu, se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o; * so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski ...

Elimination of Gender Stereotypes: Mission (Im)Possible ...

V zadnjem vsebinskem delu konference Odraslo obdobje: Življenje s stereotipi in upravljanje z njimi pa je bil govor o (re)produciranju tradi-cionalnih spolnih vlog in stereotipov na trgu dela, v delovnem okolju, proce-sih odločanja, družinskem ali zasebnem življenju in v medijih ter o načinih ...

Diferencialne ena•cbe 1. Katera dru•zina krivulj re•si ...

Med njimi poi•s•ci tisto krivuljo, ki gre skozi to•cko: (a) (1;2), (b) (0;0). Re•sitev: Iskana dru•zina so premice y = ax, a 2 R. Skozi to•cko (1;2) gre premica

THE THEORY OF GEOMORPHOLOGICAL CYCLES OF WILLIAM MORRIS DAVIS

Slemena med dolinami postajajo vse bolj zaobljena in se zni`ujejo, med njimi in dolinami pa prevladu-jejo t. i. normalna pobo~ja 2. Strmec dolinskih dnov se vse bolj izena~uje, doline se ne poglabljajo ve~, temve~ {irijo, tako da pre~ni pre-rezi dolin dobivajo skledasto obliko.

MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF CURED POLYESTERS AND ...

Na mehanskelastnostissteklenimivlaknioja~enih poliestrskihkompozitovvplivajoelasti~nimoduliin trdnostisteklenihvlaken, zamre`enenenasi~ene poliestrskesmoleteru~inkovitostprenosanapetosti med njimi 2.