Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njoftimit

Universiteti Shtetëror i Tetovës Fakulteti Filozofik

Republika e Maqedonisë, 1200 Tetovë -Tetovo, Rr.-Ul.Ilindenit-Ilindenska Rektorati i Universitetit-Rektorat na Univerzitetot Republic of Macedonia , www.unite.edu.mk Tel: ++389 44 356 500 Fax: 044 334 222 NJ O F T I M Njoftohen të gjithë studentët e programit studimor Pedagogji-viti i ...

"HEQJA E PENGESAVE ADMINISTRATIVE, PROÇES I VAZHDUESHEM PER ...

RA PORT Qeveria Shqiptare ka filluar zbatimin e reformave per reduktimin e barrierave administrative qe me Qershor 2003. Gjate vitit 2002, me kerkese te Qeverise Shqiptare, FIAS (Sherbimi Keshillues per Investimet e Huaja)/IFC dhe Banka Boterore ndermori nje studim mbi barrierat administrative ...

Buletini i Prokurimit Publik

"Blerje buke masive" Procedure me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit (shtese kontrate 20%) Vlera e kontrates e vendosur ne Formularin e Kontrates se Nenshkruar eshte 111.450 (njeqind e njembedhjetemije e katerqind e pesedhjete) leke (vlera pa tvsh) ne fakt duhet te jete 108.000 (njeqind e ...

REPUBLIC OF ALBANIA

Një përmbledhje e njoftimit të kontratës për kufirin e lartë monetar do të botohet edhe në të paktën një gazetë ndërkombëtare, me shpërndarje të gjerë në Evropë 8 ç) Botimi i njoftimit të fituesit dhe njoftimi i kontratës së lidhur Autoriteti kontraktor dërgon për botim në ...

Nr.9643, datë 20.11.2006 , ndryshuar me ligjin Nr.9800 datë ...

Kontratat, që janë bazuar mbi një marrëveshje kuadër, shpallen fituese në përputhje me procedurat e parashikuara në pikat 3 e 4 të këtij neni, ose duke përdorur procedurën me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit, të përcaktuar në nenin 33 të këtij ligji.

KONTRATA E PAJTIMTARIT PER SHERBIMIN PUBLIK TELEFONIK FIKS

... mënyrë të njëanshme. 4.2.4 Të kërkojë rilidhjen e Kontrates së Pajtimit, pas shlyerjes së te gjitha detyrimeve te prapambetura. 4.2.5 Të kundershtoje me shkrim vendimet apo veprimet qe bien ndesh me ofrimin e sherbimeve sipas kushteve te kesaj kontrate, brenda 15 diteve nga marrja e njoftimit ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Dokumentat Standarte te Tenderit REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT PUBLIKE PËR SHËRBIME - Procedura me Negocim me Shpallje Paraprake te Njoftimit per sherbimin e konsulences "SHERBIM KESHILLTARI LIGJOR PER PRIVATIZIMIN E ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shpallja e njoftimit të kontratës së lidhur në faqen e internetit të APP -së do të bëhet publike ditën e nesërme të punës, nga dita e hedhjes së njoftimit në sistem.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

Ky afat nuk do të zbatohet në rastet kur hedhja e njoftimit në sistem bëhet nga vetë autoritetet kontraktore, si pas udhëzimeve të APP-së . 6 Një përmbledhje e njoftimit të kontratës për kufirin e lartë monetar do të botohet edhe në të paktën një gazetë ndërkombëtare, me shpërndarje ...

UDHĒZIM ADMINISTRATIV NR

Paraqitësi i kërkesës duhet ta shënojë adresën për pranimin e njoftimit në kërkesë, ndërsa pala përgjegjëse duhet ta tregojë adresën për pranimin e njoftimit gjatë mbrojtjes. 6.2 Pala mund të pajtohet që njoftimi të kryhet duke përdorur telefaksin apo mjetet tjera elektronike për ...