Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nlanm

www.jeofizik.org.tr JEOFİZİK BÜLTENİ 67 eki- 3. Birim ...

Building Code’larda ve yay nlanm tablolarda en sert ve masif genç kayalar n kabul edilebilir veya müsaade edilebilir ta ma

Optimization of PCR Amplification of Wheat Simple Sequence ...

Ekonomik önemi olan organizmalar ve bunlara genetik olarak yak›n olan di¤erleri için bu k›s›tlama, primer dizilerinin ve PZR koflullar›n›n yay›nlanm›fl olmas› nedeni ile azalm›flt›r.

Efficiency of the gamma irradiation in the induction of in ...

Ifl›nlanm›fl haploid bitkiler vejetatif olarak ço¤alt›ld› ve M 1 V 1-M 1 V 3 generasyonlar› elde edildi. Bu generasyonlarda köklenme yeteneklerine göre mutant bitkiler belirlendi.

Side Tiyatrosu Çal›flmalar› 2001-2002 Work at the ...

Arkeoloji Bölümü baflkan› Ord. Prof. Dr. Arif M. Mansel taraf›ndan Türk Tarih Kurumu ad›na bafllat›lm›fl, mimarisi, plastik eserleri ve yaz›tlar›yla yay›nlanm›flt›r.

ÇANKAYA UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES JOURNAL OF ...

Ayr›ca, makaleler bir başka yer-de ayn› içerikle yay›nlanm›ş bilgileri tekrar etmemelidir. Yazar›n makaleye ek olarak yollayacağ› mektupta bu hususlar ifade edilmelidir.

Asi Deltas› ve Asi Vadisi Arkeoloji Projesi: Samanda¤ ve ...

Bu döneme ait araflt›rma sonuçlar› yay›nlanm›flt›r. 2004 Y›l› Asi Nehri Deltas› ve Asi Vadisi yüzey araflt›r-mas› 15 Temmuz-27 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda The Asi River Valley and the Asi Delta Archaeological Project was initiated and conducted together with Chicago Oriental ...

Hemorrhagic Meckel's diverticulum in an older woman diagnosed ...

bildirilmifltir ve bundan önce yay›nlanm›fl vakalar›n hepsi er kektir. Burada, massif gastrointestinal kanama nedeni ile acil koflullarda yap›lan birçok anjiografik inceleme sonucunda he

Morphometric Analysis of the Sternum in Avian Species

Fakat, sternum'un ölçüleri ile hareket tarz› aras›ndaki iliflki üzerine yay›nlanm›fl bir araflt›rmaya rastlan›lamam›flt›r. Bu çal›flmada, yaflayan kanatl› türlerinden, k›z›l flahin (Buteo rufinus), horoz (Gallus domesticus), ördek (Anas platyrhynches), kelaynak kuflu ...

87-90 The Effect of a

Antibiyotik kullan›m›n›n uygunlu¤u iki infeksiyon hastal›klar› uzman› ve bir infeksiyon hastal›klar› profesörü taraf›ndan de¤erlendirildi. ‹nceleyenler aras›ndaki uyuflmazl›klar tart›flma ve yay›nlanm›fl k›lavuzlarla çözüldü.

A Case of Left Isomerism With Hydrops Fetalis: ACase Report

Fetal heterotak-si sendromlar›, kardiyovasküler patoloji spektrumu, do¤um öncesi do¤ru tan›, yenido¤an prognozu üzerine yay›nlanm›fl pek az veri bulunmaktad›r.