Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nodularnog

EFFECT OF MELTING TECHNIQUES ON DUCTILE IRON CASTINGS PROPERTIES

Key words: ductile iron, melting, inoculation, properties Utjecaj postupaka taljenja na svojstva odljevaka od nodularnog lijeva. Studija je namijenjena istra ivanju utjecaja uloška, uvjeta taljenja, nodulariziranja i cijepljenja na svojstva odljevaka od nodularnog lijeva.

Razvodni ventili 177-00, NO.6 Directional control valve 177 ...

Hand operation Jednostavna konstrukcija sa uzdu`no pomerljivim klipom 5-kanalno ku}i{te ura|eno od visoko kvalitetnog nodularnog liva Internacionalne priklju~ne mere Vi{e varijanti razvo|enja Standardni elektromagneti za AC i DC napon - elektri~ni priklju~ak prema standardu DIN 43650 Za pokazivanje ...

TVRDO]A VALJAKA OD LIVENOG GVO@\A POBOLJ[ANIH LEGIRANIM ...

U valjku od nodularnog grafitnog gvo`|a slobodni ugljik poprima oblik sferioda ili nodulusa, te time eliminira dejstvo zareza ljuspastog grafita i pobolj{ava mehani~ka svojstva livenog gvo`|a.

VENTILSKOG TIPA, STALNE RADNE ZAPREMINE VALVE CONTROLED TYPE ...

- ku}i{te izra|eno od nodularnog liva - cilindarski blok otkovan od ~elika Dug radni vek, bez naro~itog odr`avanja (va`na je ~isto}a ulja - ugradnja usisnog filtera) Pumps are designated to operate under aggravated conditions

MASINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

prelazna temperatura nodularnog liva leglranog bakrom u livenom i termicki tretiranom stanju . transition temperature of as-cast and austempered copper

Modeliranje strukture i svojstava nodularnog lijeva ...

PODACI ZA BIBLIOGRAFSKU KARTICU UDK: 669.131.7:004.032.26 Ključne riječi: nodularni lijev, toplinska analiza, mikrostruktura, mehanička svojstva, umjetne neuronske mreže, predviđanje Znanstveno područje: TEHNIČKE ZNANOSTI Znanstveno polje: strojarstvo Institucija u kojoj je rad izrađen ...

ITNMS

... 3x400/230v, 50hz 100kw 2000hz 100kg fe 150kg cu 140kg/h Č., i 200kg/h cu 1700°c vodeno,otvorenisistem program rada indukcione pe Ć i u itnms-u-izrada predlegura garantovanog hemijskog sastava-izrada odlivaka od visokolegiranih Č elika, legiranog Č eli Č nog liva, sivog i nodularnog liva-izrada odlivaka od ...

VODOMJERI, KALORIMETRI, DUCTILNE CIJEVI, FAZONI, ARMATURE ...

CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA Saint - Gobain PAM najveći je svjetski proizvođač i dobavljač cijevi, fazonskih komada i armatura od nodularnog lijeva za distribuciju pitke vode i odvodnju komunalnih, tehnoloških i oborinskih otpadnih voda.

E O STANJU DRUŠTVA I KONSOLIDIRANO IZVJEŠ Ć E ZA 2010. GODINU

− vrste priklju čnih spojeva: prirubnica, kol čak, KS spoj, spojevi za AC, TJ, ISO, MJ − zaštita površine: bojom, plastificiranjem, gumiranjem, cementnim mortom, teflonom − uslužni lijev: odljevci od visokokvalitetnog nodularnog lijeva i sivog lijeva prema željama kupca − izrada ...

P R A V I L N I K O TEHNI Č KIM NORMATIVIMA ZA UNUTRAŠNJE ...

Naknadna zaštita od korozije čeličnih cevi, cevi od nodularnog liva, bakarnih cevi i spojeva tih cevi vrši se trakama i termofit-oblogama.