Sputtr.com | Alternative Search Engine

Noemnaam

Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam ...

Universiteit van Pretoria Lynnwoodrylaan Hillcrest Pretoria 0002 Suid-Afrika Tel: +27 (0) 12 420 4111 Webtuiste: www.up.ac.za E-pos: csc@up.ac.za University of Pretoria Lynnwood Road Hillcrest Pretoria 0002 South Africa Tel: +27 (0) 12 420 4111 Website: www.up.ac.za E-mail: csc@up.ac ...

REGISTRATION FORM / REGISTRASIE VORM - PRO KIDS DATA BASE ...

nickname / noemnaam:..... id nr:..... dob / dvg: .....

Armour Association Application for Membership Form

noemnaam / name (nickname) : ………………… …. residential address / woonadres postal address i posadres..... …………………………………………………………………. ...

Mercedes- Benz Club of South Africa

Noemnaam: Preferred name: ..... Residential Address: Postal Address: Woonadres: ..... Posadres: .....

AppliCATioN for resiDeNCe ACCommoDATioN

... AppliCATioN for resiDeNCe ACCommoDATioN application for residence accommodation for/aansoek om koshuisverbly f vir 20 personal particulars of applicant/persoonlike inligting van aansoeker title/titel surname/van initials/voorletters date of birth/geboortedatum y y y y m m d d id preferred name/noemnaam gender of ...

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM

application form / aansoekvorm please complete in print / voltooi in drukskrif consultant / konsultant nr / no personal detail / persoonlike inligting title/titel surname/van names/name nickname/noemnaam sex/geslag m f id no ...

STELLENBOSCH UNIVERSITY

Course Secretary: Mrs. Janine Myburgh Tel: (021) 808-2080 Fax: 086 544 3146 E-mail: jmyburgh@sun.ac. za REGISTRASIEBESONDERHEDE PLAVEISELMATERIALE I 26 - 30 April 2010 Noemnaam en Van.....……..…………….

HoERSKooL OVERBERG Hlcn scHool

Grade for admittance: Graad vir toelatino: Full names:Voorname' lD Nommer / lD Number Name known by: Noemnaam: Date of Birth: Geboortedatum: | | Sex: Geslag: Present school.

Brochure Flex Pave Design 2008

... 021) 808-2080 Fax: (021) 808-4361 Prof Kim Jenkins Tel: (021) 808-4379 Return registration details/cheque to: ITT, Department of Civil Engineering University of Stellenbosch, Privaatsak X1 MATIELAND 7602 REGISTRASIEBESONDERHEDE KURSUS IN SOEPELPLAVEISEL ONTWERP 28 Januarie - 1 Februarie 2008 Noemnaam en ...

APPLICATION FORM / AANSOEKVORM

... PERSONAL DETAILS / PERSOONLIKE BESONDERHEDE Contract with / Kontrak met: Individual / Individu CC / BK Company / Maatskappy Registration number / Registrasienommer: VAT number / BTW nommer Details / Besonderhede: Surname / Van: Maiden name / Nooiensvan: First names / Voorname: Nickname / Noemnaam: ID number / ID ...