Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nommer

SOUTH AFRICAN VETERINARY COUNCIL / SUID AFRIKAANSE ...

... If other, specify / - Indien ander, dui aan DETAILS OF THE COMPLAINANT / BESONDERHEDE VAN KLAER Full Names and Surname / Volle name en Van Postal address / Pos adres Physical address / Fisiese adres Work telephone number / Werk telefoon nommer Facsimile number / Faksimilee nommer Cellular number / Sel nommer Home ...

Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam ...

... of Pretoria Lynnwood Road Hillcrest Pretoria 0002 South Africa Tel: +27 (0) 12 420 4111 Website: www.up.ac.za E-mail: csc@up.ac.za Application/Aans oekvorm Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam/Nickname Skool/School Graad/Grade Geslag/Gender Geboortedatum/Date of birth ID-nommer/ID ...

TILLY STAPPER

STUDENTE NOMMER . STUDENT NUMBER . TILLY STAPPER Please attach documentary proof of gross income of parents or guardian.

GEORGE MUNICIPALITY TENDER NOMMER • T/ING/038/2011 ...

george municipality tender nommer • t/ing/038/2011 • tender number kleiner siviele werke vir die skoonmaak van “containers (drums)” by riool

TYDSKRIF VIR SEMITISTIEK JOURNAL FOR SEMITICS

TYDSKRIF VIR SEMITISTIEK JOURNAL FOR SEMITICS Jaargang 1 Nommer 1 1989 Volume 1 Number 1 1989 Inhoud Contents P.J. Botha The measurement of meaning - an exercise in field semantics…………………………….3-22 T.J.D. Bothma Computerised syntactic data bases in ...

DIPPENAAR FAMILIETRUST- BEURS (11630)

STUDENTE NOMMER STUDENT NUMBER DIPPENAAR FAMILIETRUST- BEURS (11630) É Voltooi asseblief hierdie aanhangsel saam met die standaard aansoekvorm vir Finansiële Hulp van die Universiteit van Stellenbosch. É Handig asseblief beide vorms in by Admin A, Beurse en Lenings, K2063 voor 31 Oktober .

LAERSKOOL PAROW-NOORD / PAROW NORTH PRIMARY

... en adres van werkgewer Name and address of employer Identiteitsnommer Identity number Adres (Indien verskil van leerder se adres) Address (Only if it is different from the learner) Telefoonnommer : Tuis / Telephone no : Home: Sel / Cell Telefoonnommer : Werk Telephone no: Work Mediese Fonds en Nommer ...

AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure ...

M1946022898 NEDFINM1946022982 OCEANIC HOTELM1946023271 ORANGE RIVER DIAMONDS Number Enterprise name Nommer Naam van onderneming Number Enterprise name Nommer Naam van onderneming

John Roe - Domestic Proposal Form

BELANGRIK: Dekking onder hierdie polis sal slegs in werking tree wanneer die aansoek goedgekeur is en 'n polis nommer uitgereik is.

Laerskool Delmas Primary

... staff member, medical treatment is necessary for my child/ren and where I cannot be notified in time, I give the following information: HOOFLID VAN DIE MEDIESE FONDS MAIN MEMBER OF THE MEDICAL AID Mediese Fonds Naam: _____ Medical Aid Name: Mediese Fonds Nommer: ...