Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nosijo

Phylogeography of Y chromosomal haplogroups as reporters of ...

V zadnjih 10000 letih se je zgodilo kar nekaj takih dogodkov, ki pa so si ›asovno tako blizu, da populacije, ki so bile vanje vpletene, nosijo tako zelo podobne Y kromosome, da jih genetsko le te"ko razlo›imo med seboj.

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

Zaradi nevarnosti nenadnega razvoja komplikacij, ki v trenutku ogrozijo pacientovo ivljenje, nosijo medicinske sestre veliko odgovornost pri obravnavi pacienta v času »pripravljenosti« zdravnika.

Mesolithic heritage in early Neolithic burial rituals and ...

Umrlim, ki ve#inoma nosijo to zelo tradicionalno, sta-ro okrasje, so v grob pridani tudi dragoceni 'novi' predmeti, narejenimi iz "koljke Spondylus , kerami#-ne posode, tesla, itd.

BISTVO JE OČEM ODKRITO

BISTVO JE OČEM ODKRITO Ob srečanju ljudem najprej pogledamo v oči, nato v čevlje, ki jih nosijo. Čevlji subtilno razkrivajo človeški značaj in ravno zato smo v Peku ponosni na svoje delo.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Oznako »Vintage« nosijo porto vina iz rdečega grozdja zelo dobrih letnikov, starana vsaj 3 leta. Oznako LBV (Late Bottled Vintage) imajo ustekleničena vina, stara 4 do 6 let.

DRUGO OBVESTILO KEKS . .T.

Kotizacija za spremljevalce vklju~uje / Registration fee for accompanying persons includes • osveæitve med odmori / Refreshments during breakes • kosila / Lunches • udeleæbo na druæabnih prireditvah / All social events Vljudno prosimo vse udeleæence, da ves Ëas kongresa nosijo priponke.All participants

Postojna, junij 2011 podzemnega krasa ̶

nosijo pomembne informacije o paleogeografskem razvoju podzemlja in površja, spremembah podnebja ter so pomembna ekonomska kategorija v smislu turistične izrabe jam.

IZ ­VSEBINE: F. Trebuøak: Simbole priznanj LZS naj nosijo ...

Lovec, XCII. let­nik, øt­. 11/2009 Priprava za tisk Delo Repro, d.d. Tiskarna Schwarz, d.o.o., v Ljubljani Poøtnina je plaœana pri poøti 1102 Ljubljana

Na podlagi 5., 13., in 14. člena Statuta Gasilske zveze ...

Ta znak se nosi na kapici in majici ter oblačilu; na uniformah mladi uporabljajo in nosijo oznake in čine v skladu s Pravili gasilske službe.

(Microsoft Word - \212PORTNE BLAGOVNE ZNAMKE 1.doc)

POTRDITEV HIPOTEZ Hipoteza 1: U * enci raje nosijo obla * ila priznanih öportnih znamk To hipotezo lahko potrdimo. Z anket sva ugotovila, da u*enci raje nosijo öportna obla*ila priznanih znamk in to : NIKE; PUMA IN ADIDAS Hipoteza 2: U * enci raje nosijo originale kot ponaredke Tudi to hipotezo lahko ...