Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nostih

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

je temeljila na mo`nostih zdravljenja teh dveh skupin, ni dovolj upo{tevala nekaterih napovedno neugodnih histolo{kih vrst nedrob noceli~nega raka. EPIDEMIOLOGIJA

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

... ki se lahko pojavijo po ve~ transfuzijah krvi ali nose~nostih. Prav tako poznamo bolezni, ko eritrociti nepo-sredno aktivirajo komplement, in bolezni, ...

IZOBRA EVANJE UČ ITELJEV/VZGOJITELJEV ZA TIMSKO DELO V ...

... si te dejavnike podrobneje poglejmo in vzporedno razmišljamo o mo nostih sistematičnega spodbujanja ter razvijanja pozitivnega odnosa do timskega dela v šoli. ...

Oseba in dobro

... da bi se oseba razvila v vseh svojih potencialnih razse nostih, nam novejša spoznanja na tem področju pomagajo pri zmanjševanju tega »slabega« in morda celo preoblikovanju v »dobro« ter omogočanju polnejšega razvoja osebe. ...

Relation between participation in sport activities and drug ...

... ali obstaja povezava med udeležbo v športnih dejav-nostih in uživanjem dovoljenih in nedovoljenih drog ter ali obstaja povezava med uživanjem ne-dovoljenih drog in vrsto športa pri 680 14-letnih učencih in učenkah slovenskih osnovnih šol. ...

II. gimnazija Maribor ii. GiMNaZiJa MariBor

Sodelovanje pri ustvarjalnih dejav-nostih, športu in socialnem delu vzpodbuja ra-zvoj dijakovih talentov in ga usmerja k skrbi za sočloveka. 11 Other Requirements osTale ZahTeve Šola, ki odpre vsa vraTa.

ORGANIZIRANJE PROTOKOLARNEGA DOGODKA

Namiznih zastavic pri uradnih pogovorih in drugih prilo nostih ne uporabljajo ve*. 3.7 OSNOVNA PRAVILA OBLA * ENJA Diplomatski oziroma dr avniški poklic in drugi poklici pogojujejo vnaprejšnji sprejem dolo*enih obveznosti in na*ina obnašanja.

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

Ker so bili merjeni predvsem podatki o meteorolo{kih razmerah in zna~il-nostih kra{kih izvirov, se je razvila zamisel o nadaljevanju raziskav s {tudijo, ...

Glas Slovenije junij 2001/169

Morda bi ob takih prilo nostih rada "izpljunila" tudi kak poduk za boljše so itje in razumevanje znotraj naroda - tam in tukaj. Letošnji junij bi bil kot nalašč primeren čas za bli ine, sprave in vizije za bodočnost.

SODOBNE SLOVENSKE ROMANOPISKE

zna~ilnoslovensko mater razkrivavnjenihnecankarjanskih, pola{~evalnouni~evalnihrazse`nostih, jepostaledenlajtmotivovtudivliterarnem besedilumarsikateresodobneslovenskepisateljice ...