Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obima

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

17 Pneumon, 2006; Vol 43 ORIGINALNI RADOVI UDK: 616.24-008.4:616-072 SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA RESEKCIJE PLU]A SPIROPLETHYSMOGRAPHIC SCORE IN FUNCTIONALEVALUATION OF LUNG RESECTION SIZE Ivan Kopitovi}, Bo`idar An|eli}, Mirjana Drvenica-Jovan~evi} Institut za plu}ne ...

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

Štete od mrkog medvjeda (Ursus arctos L.) na šumskim sastojinama u Srednjobosanskom kantonu Oštećenje na stablima jele 10% 16% 39% 35% prstenovana stabla do 1/3 obima stabla 1/3 do 2/3 obima stabla preko 2/3 obima stabla Grafikon 1.

THE EFFECTS OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN EUROPE OF THE ...

mije obima, transportnih troškova, propor cije industrija/GDP, i aglomeracionih sila. Integracija sever-sever između zemalja visokog dohotka teži da dovede do kon

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Ove naknade i troškovi mogu biti revidirani po dogovoru, zavisno od ukupnog obima poslovanja koji je usmeren na Raiffeisen banku a.d. Beograd.

VOLUME 2, FEBRUAR2010, BROJ

(p<0,001), a prosečne vrednosti obima struka (p=0,001) i ITM (p<0,001) su statistički značajno bile veće kod ispitanica sa osteoporozom (Tabela 5).

PROGRAMMER/DEVELOPER BEGINNER Job Opening

Potreban PROGRAMER/DEVELOPER POČETNIK Programer/developer početnik Zbog povećanog obima posla, LucidTech d.o.o., u saradnji sa kompanijom ZRx Outcomes Research, proširuje svoj razvojni tim u Kragujevcu.

GODINA / YEAR III SARAJEVO, 25.02.2011. BROJ / NUMBER 1

godina / year iii sarajevo, 25.02.2011. broj / number 1 indeks obima industrijske proizvodnje u bosni i hercegovini u januaru 2011.

Prisustvo riziko faktora za diabetes mellitus tip 2 kod ...

daje odnosu obima struka (OS) i obima bokova (OB), za koji neki autori smatraju da je veći faktor rizika od ITM. Rizik prvog stepena za obim struka izražen u cm

SUPPLY CHAIN EQUILIBRIUMS UNDER NON-LINEAR COST FUNCTIONS OF ...

vanje ravnoteže tarifa, proizvodne cijene i obima transporta, u cilju maksimiziranja profita za svakog od učesnika u lancu snabdijevanja, za koje se, inače, vezuju različite tarife.

_2005; 33(1-2)49-54 Vojnovic

CIQ RADA Kao {to se vidi na grafikonu 1. najzastupqe-nija podgrupa je A02 - antacidi, antiulkusna sredstva i Ciq ovog rada je da se izvr{i detaqna analiza sredstva protiv nadutosti sa 8,14 DDD/1000 stanovni-obima i strukture propisanih lekova za le~ewe gastro-ka.