Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objavljivanja

ZAKON O NA SLJE IV A NJ U O s tv ariv an je p ... - Skupstina ...

8 6 ; ˝ ˙ ˙ ˆˇ ˜ ’ ’ ; ˙˘ ˙ $ ˙’ " ˇ˝ &4 ˜ ˆ ... 9 ˚ ?˙˝ ˙. ˙˛ˇ ˜ ’ - ’ ˝ ˇ" ˇ˝ )# 2 ˆ " ˝ " ˆ " ˆ

za javne nabavke

Ograničeni postupak sa predkvalifikacijom u skladu s poglavljem II ZJN-a 3.1 Početak postupka Objavljivanje Obavještenja o nabavci u drugim medijima po izboru ugovornog organa, ali ne prije njegovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH (čl. 20 (3) ZJN-a) Objavljivanje Obavještenja o nabavci u ...

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike ...

Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2012./ Calendar of Statistical Data Issues in 2012 41 KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTI ČKIH PODATAKA ZA 2012.

Poziv za učešde u ponudi za gradjevinske i instalaterske ...

Krajnji rok za podnošenje je 30. novembar 2010. godine. Izvodjači koji se kvalifikuju za učešde de biti obavešteni o datumu objavljivanja RFP paketa.

Zbirni pregled

Osnovne doku-mentacijske (bibliografske) kartice: tiskaju se na hrvatskom i na engleskom jeziku, a redoslijedni koden broj objavljivanja svakog izvornog znanstvenog i strukovnog rada naveden je (od 1972. godine) u osnovnoj dokumentacijskoj kartici, u sadr`aju svakog broja ~asopisa (u okrugloj zagradi ...

"Lovac u ûitu"

Nakon objavljivanja knjige, ovaj mladi* je postao mitska li*nost öirom sveta. Selindûer u ovom delu opisuje probleme odrastanja jednog de*aka u posleratnoj Americi, nesigurnost ovog tinejdûera i njegov bunt i depresiju, sukob neiskvarene mladosti sa licemerjem i laûima sveta odraslih.

Dario Faj, Mladen Kasabašić, Ana Ivković i Hrvoje Brkić

Studeni 2011 Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (23) Ostali radovi u CC časopisima (2) Znanstveni radovi u drugim časopisima (5) Ostali radovi u drugim časopisima (5) Radovi u postupku objavljivanja (1) Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (3) Drugi radovi u ...

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Članak je objavljen kako bi se potaknula rasprava o rezultatima istra ivanja u tijeku, a u svrhu njegovog poboljšanja prije konačnog objavljivanja.

Istra ivanje primjene metoda upravljanja financijskim ...

Članak je objavljen kako bi se potaknula rasprava o rezultatima istra ivanja u tijeku, a u svrhu njegovog poboljšanja prije konačnog objavljivanja.