Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objavo

Dobrodošli pod naše okrilje

Pripadamo eni izmed največjih zavarovalnih skupin v Evropi. We belong to one of the major insurance groups in Europe. 2 Dobrodošli v ERGO Preko 40 milijonov strank širom sveta zaupa našim storitvam, znanju in finančni moči.

CHANGE OF FRACTURE MODE IN CVN TOUGHNESS TRANSITION ...

Prejem rokopisa - received: 1999-11-19; sprejem za objavo - accepted for publication: 1999-12-03 Survey of ref. data on CVN fracture. Tensile and CVN tests on structural steels with yield stress 72 to 737 MPa and different3

IDENTIFICATION OF CRYSTALLIZATION FORMS OF CaCO WITH FTIR ...

Prejem rokopisa - received: 1999-10-06; sprejem za objavo - accepted for publication: 1999-11-16 It has been established that nucleation and crystallization of calcium carbonate in hard water can be influenced by magnetic

B: [U[TAR[I^ et al.: THE INFLUENCE OF POWDER SELECTION AND ...

Prejem rokopisa – received: 2010-03-23; sprejem za objavo – accepted for publication: 2010-07-26 A chemical, microstructural and mechanical characterisation of sintered bronze bearings from three different producers was

THERMOELECTRICAL PROPERTIES OF A MONOCRYSTALLINE Al

Prejem rokopisa – received: 2007-07-12; sprejem za objavo – accepted for publication: 2007-08-01 We performed investigations of the electrical resistivity, thermopower and thermal conductivity of a monocrystalline

MASTER’S THESIS DYNAMIC CAPABILITIES IN SMEs: THE ...

člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, dne _____ Podpis:

Cross-cultural comparison between business students from ...

IZJAVA Študentka IRINA AVRAMSKA izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Janeza Prašnikarja in dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

KOMUNICIRANJE Z RAZLIČNIMI TIPI OSEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU

»Skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah dovoljujem objavo tega diplomskega dela na spletni strani šole.« Dne, 28. september 2011 Podpis: _____

STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE STATISTICAL ...

... 0,0podatek je manjši od 0,05 dane merske enote value not zero, but less than 0.05 of the unit employed b prelom v časovni vrsti break in series e ocenjen podatek estimated value pzačasen podatek provisional value M manj natančna ocena - previdna uporaba less precise estimate - use with caution N za objavo premalo ...

Poro~ilo o delu 2008 Annual report 2008

Na{im raziskovalcem pod vodstvom prof. dr. Romana Jerale je uspelo odkriti drugo vezavno mesto za RNA v TL3, kar je omogo~ilo objavo v tako presti`ni reviji kot je Nature Struct ural and Molecular Biology.