Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obligimet

të drejtat në interesa

Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve 1 Qershor 2007 Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve 1 Qershor 2007 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * të drejtat në interesa të fëmijëve të drejtat në interesa të fëmijëve?

TË DREJTAT E NJERIUT DHE TË DREJTAT E BASHKËSIVE ...

1 tË drejtat e njeriut dhe tË drejtat e bashkËsive -praktika, mekanizma dhe mbrojtje - gabriella lloskovska tË drejtat e njeriut dhe tË drejtat e bashkËsive

UDHËZUES QYTETARËT

Obligimet e tij i përfshijnë: inicimin dhe propozimin e qëndrimeve për çështje parimore në ingjerencë të ¨ organit; i këshillon ministrin dhe sekretarin shtetëror për zgjidhje të punëve më të ¨ ndërlikuara dhe për realizim të programit për punë të Ministrisë në pjesën e ...

Konventa e Okb për të drejtat e fëmijëve Të drejtat e ...

Q'ka është konventa mbi të drejtat e fëmijëve e Kombeve të Bashkuara? Konventa mbi të dretën e fëmijës është një Marrëveshje Organizatës së Kombeve të Bashkuara

RREGULLORE DISIPLINORE

Neni 61 Klubi i cili nuk i kryen obligimet dhe detyrat ndaj organizatës së basketbollit: - do të dënohet me të holla. Neni 62 Cilido që përmes deklaratave ose formave tjera sjell në lajthitje organet e federatës (trupat ose funksionaret në këto organe) ,dhe përmes kësaj janë marrë vendime ...

SIGURIA në SHKOLLA

Këta zyrtarë identifikuan ekzistimin e një ligji që tregon të drejtat dhe obligimet e nxënësve dhe arsimtarëve, si dhe përpunimin e një programi të ri të ashtuquajtur "Kodi i Mirësjelljes".

EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Detyrat dhe obligimet e shtetit që dalin nga Rekomandimet dhe Deklaratat e UNESCO-s.. Kush është UNESCO-ja? Detyrimet e shtetit për të promovuar arsimin mbi bazat e rekomandimeve dhe të deklaratave për

S T A T U T I shkollës "Mileniumi i Tretë"

Të drejtat dhe obligimet e përgjithshme të personelit rregullohen më përafërsisht me Rregulloren e punës. 3.4. Shkolla do të punësojë mësimdhënës të kualifikuar, të cilët tregojnë prirje të veçantë për zbatimin e risive në procesin mësimor. 3.5.

DORACAK PËR KËSHILLAT

7 DORACAK PËR KËSHILLAT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME Hyrje Ky Doracak është përgatitur qe t'iu ndihmoj anëtareve të këshillit të shkollave qe ti pranojnë dhe ti realizojnë obligimet e tyre në mënyre sa me efikase dhe efektive. Është përgatitur për të gjithë anëtaret e ...

HYRJE 3

Qëllimi ynë është të përcaktojmë dhe publikojmë të drejtat dhe obligimet e tatimpaguesve ashtu që tatimpaguesit të kenë besim në drejtësi dhe paanësi të sistemit tatimor por