Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oblika

DYNAMIC LOADS BY VARIOUS WATER HAMMER PHENOMENA DINAMIČKA ...

The paper was presented at the Eighth Meeting "New Trends in Fatigue and Fracture" (NT2F8) Ankaran, Slovenia, 23-24 October, 2008 Vladimir D. Stevanović DYNAMIC LOADS BY VARIOUS WATER HAMMER PHENOMENA DINAMIČKA OPTEREĆENJA OD RAZLIČITIH OBLIKA VODENOG UDARA Originalni naučni rad / Original ...

PRESENT SIMPLE: am/is/are + past participle (3. oblika gl. oz ...

PRESENT SIMPLE: am/is/are + past participle (3. oblika gl. oz. končnica -ed) Example: Mr. Green locks the office every evening. The office is locked every evening by Mr. Green.

ANALIZA UMJETNI^KOG DJELA

U ~emu je razlika ? /promjena oblika, promjena veli~ine/ Na koje geometrij-sko tijelo upu}uje Me{trovi}eva skulptura ? /piramidalni oblik/) 63 ANALIZA UMJETNI^KOG DJELA ANALYSIS OF THE WORK OF ART ANALYSIS OF THE WORK OF ART The intentionin the t h i r d workshop is to gain an awareness through analysis ...

Značaj ultrazvučnog pregleda terminalnog ileuma kod srednje ...

Pojava apscesa bila je registrovana kod ispitanika koji su imali CDAI > 320 (Ia grupa ), dok u preostale dve grupe nije zabele en nijedan apsces, što ide u prilog tvrdnji da su komplikacije češći pratilac te ih oblika KB.

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA SURGICAL TREATMENT OF SERIOUS FORMS OF ACUTE PANCREATITIS Ned ad KADRIĆ, Dešo MEŠIĆ, Emir AHMETAŠEVIĆ Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Hirurška klinika, Abdominalna hirurgija, Trnovac bb, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina ...

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

Prema Dimeju, školsko nasilje ima tri oblika: 1) egzogeni, 2) nasilje u školi koje otkriva neki oblik 'školske necivilizovanosti' i 3) oblici antiškolskog nasilja koji su okrenuti protiv institucije.

HIDRAULIČNE PODIZNE PLATFORME / HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS

Dostupne u više različitih izvedbi, a izrađujemo ih po Vašoj narudžbi i tehničkim zahtjevima glede sile prešanja (5t - 630t) , hoda cilindra, veličine i oblika radnog stola, radnih brzina, dodatne opreme, načina upravljanja, itd.

Ekologija, domaćini i vektori bakterije Francisella tularensis

Kod svih oblika tularemije, a najčešće kod * foidnog, može se pojavi* i osip različ itog oblika. Osip predstavlja izraz prodora bakterija u krv (bakterijemije).

Upravljanje rizikom specrad

izravnanja rizika putem reosiguranja, kao znatno zastupljenijeg oblika izravnanja rizika u našoj zemlji od saosiguranja. Utvrivanjem maksimalnog samopridržaja daje se odgovor na pitanje koji