Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obolelih

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xvi, br. 3-4, 2008. 44 originalni rad original article udk 616.892.3-005 uČestalost faktora rizika za vaskularnu demenciju kod obolelih od multi-infarktne demencije i subkortikalne ishemijske vaskularne demencije the ...

APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD B ...

7 \ur|evi}M. Predrag, Katedraza Patolo{kufiziologiju Medicinskifakultet Univerzitetau Kragujevcu Svetozara Markovi}a 69,34000 Kragujevac, Srbija Tel: +38134370137, mob tel: +381641663402 E-mail: zekapeka@ptt.yu COBISS.

Značaj kolor Dopler ultrazvučnog pregleda u proceni ...

Tel.: +381 11 36 35 417, mob. tel.: +381 64 11 06 617, E-mail: altam@Eunet.yu ORIGINALNI ČLANCI UDC 616.37−006:6−073.432.19 Značaj kolor Dopler ultrazvučnog pregleda u proceni vaskularne invazije kod obolelih od karcinoma pankreasa Significance of color Doppler ultrasonography in the assessment of ...

KARAKTERISTIKE ULTRASONOGRAFSKOG NALAZA KOD OBOLELIH OD ...

Ružička S et al: Karakteristike ultrasonografskog nalaza kod obolelih od ishemičnog moždanog udara sa ... AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

Neinvazivna procena postojanja i veličine variksa jednjaka ...

Splenomegalija i hipersplenizam uobičajeni su nalaz kod obolelih od ciroze jetre sa portnom hipertenzijom 11, a trombocitopenija predstavlja uobičajenu manifestaciju hiper-splenizma sa visokom specifičnošću, ali niskom senzitivnošću za postojanje portne hipertenzije 16.

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Poslednjih godina, tumor marker CA 125 zauzima sve značajniju ulogu u dijagnostici i kontroli stanja obolelih od karcinoma jajnika o čemu govori i podatak da je 1997 godine osnovana Evropska grupa za tumor markere (EGTM) koja je dala preporuke za pravilnu primenu CA 125 kod karcinoma jajnika (4).

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

uticaj na kvalitet života obolelih kao i značajan ekonom ski aspekt. Edukacija pacijenata, sprovođenje preventiv nih mera i primena adekvatnog medikamentoznog treta

URINARY TRACT INFECTION IN PATIENTS WITH SOLITARY KIDNEY

Visok procenat, 60,71% obolelih, razvili su IUT u proseku 14,2 godine posle nefrektomije, a 39,29% pre tog vremena. Hipertenzija je bila mnogo češća u bolesnika sa IUT, u 50,98% obolelih.

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Tumor se pre-dominantno javlja u starijem ivotnom dobu, s prosečnom starošću od 58 godina, dok slična istra ivanja na-vode da se prosečna starost obolelih kreće u rasponu od 55,6 do 65,4 godine [4,5,7-9].

Internationa Conference for emergency Surgery

Zaključci  Kod teško traumatizovanih i kritično obolelih pacijenata, ukoliko nije adekvatna / povećana/ sekrecija adrenalnih hormona, moţe nastati stanje koje kompromituje oporavak i ugroţava preţivljavanje