Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obrazovawu

O PROGLA[EWU ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVAWU I VASPITAWU

Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVAWU I VASPITAWU Progla{avam Zakon o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na Dvadeset ...

PROMJENE U OBRAZOVAWU I INTERAKTIVNA NASTAVA

Dr Dragoqub Krneta Filozofski fakultet Isto~no Sarajevo PROMJENE U OBRAZOVAWU I INTERAKTIVNA NASTAVA Uvodne napomene Pitawe promjena u obrazovawu je veoma {iroko i kompleksno jer obu-hvata veliki broj razli~itih, tako|e kompleksnih, fenomena.

Na osnovu ~lana 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Na osnovu ~lana 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovawu FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU raspisuje K O N K U R S za upis studenata na POSTDIPLOMSKI - MAGISTARSKI STUDIJ u {kolskoj 2007/2008 . godini Metodolo{ki aspekti izu~avawa jezika i kwi`evnosti ...

II 22 • Prosvetni pregled• - Neopozivo naru~ujemo: CENE ...

Svedo~anstvo o zavr{enom osnovnom obrazovawu i vaspitawu 17 8,67 29a. Svedo~anstvo o zavr{enom OO i vaspitawu za nacinalne mawine 17 11,15 30.

UKAZ

1126 Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O OBRAZOVAWU ODRASLIH Progla{avam Zakon o obrazovawu odraslih, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na Trideset prvoj sjednici, odr ...

u visokom obrazovawu

PREDGOVOR Pro{lo je ne{to vi{e od godinu dana kako je Zakon o visokom obrazovawu stupio na snagu. On u potpunosti implementira Bolowsku deklaraciju, koju je na{a zemqa potpisala u septem-bru 2003. godine i time se obavezala na koordinirawe politike visokog obrazovawa s grupom evropskih zemaqa ...

K O N K U R S

Visina naknade za {kolovawe (visina {kolarine) za studente koji pla}aju {kolarinu utvr|uje se odlukom Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, na prijedlog visoko{kolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovawu. 7.2.

UKAZ

1524 Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O SREDWEM OBRAZOVAWU I VASPITAWU Progla{avam Zakon o sredwem obrazovawu i vaspitawu, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na Dvadeset ...

P R A V I L A I L A

Верзија 0.1, Пречишћени текст, 27. сједница Сената, 23.10.2009. год. 1 Na osnovu ~lana 26. stav 4. Zakona o visokom obrazovawu ("Sl. glasnik RS", broj 85/06 i 30/07) i ~lana 34.

BILTEN OSOCIJAL NOMUKQU ~

Za Srbiju je veoma va`no da zadr`i socijalnu dimenziju u obrazovawu, da obezbedi jednake {anse za sve, bez obzira na imovinski status i poreklo. Dr`ava mora da odr`i i unapredi bes-platno osnovno i sredwe obrazovawe, da obezbe|uje besplatne uxbenike, kao i da podsti~e {kolovawe na vi{im stepenima obrazovawa.