Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obrazovnog

Program 4. posebno usmjereni Kineziološki simpozij ...

individualizacija u razliČitim razinama odgojno-obrazovnog rada. individualization at different levels of educational work. 17 00 - 17 30 stanka / break

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Usvajanje informacionih tehnologija i specifi*nost zahteva koje name*u u današnjem društvu, „društvu znanja", uslovili su potrebu za prilago*avanjem obrazovnog sistema inovacijama, a samim tim i nastavnika, koji preuzimaju nove i odgovorne uloge i zadatke.

Rad za TIO 2010

Ovde je omogućen izbor obrazovnog programa, izbor tempa i vremena učenja, obrazovni sadržaji su najsavremeniji i angažovani su stručni predavači.

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

obilježja koja omogu ćavaju kompetentnu izvedbu ili su dio finalnog proizvoda obrazovnog procesa. Kompetencije uklju čuju sljede će elemente: znanja i razumijevanje (teorijsko znanje u akademskom

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

U studiju su uključivani pacijenti sa blagom i umereno teškom vaskularnom demecijom MMSE skora 15-25, starosti 50-80 godina.i obrazovnog nivoa od 8 do 16 godina edu-kacije.

TEHNIKA I INFORMATIKA U OBRAZOVANJU

PRIKAZ OBRAZOVNOG PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA NA POLITEHNICI U TORINU, BAZIRANIH NA BOLONJSKOJ DEKLARACIJI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA DEPARTMAN ZA MAŠINSTVO Rezime : Doktorske studije na Politehničkom fakultetu iz Torina odvijaju se u okviru trogodišnjeg kursa, koji ima cilj da pru i visok nivo ...

PERCEPCIJA I STAVOVI STUDENATA PREMA "UČENJU PUTEM INTERNETA"

Kada je riječ o programskoj podršci koja se koristi prilikom poučavanja putem Interneta, najčešće se koriste tzv. courseware alati, koji omogućuju pohranjivanje obrazovnih sadržaja na web poslužitelju i njihovo povezivanje, komunikaciju među sudionicima obrazovnog procesa, upravljanje ...

Institutional and Capacity Building of Bosnia and Herzegovina ...

EU-ICBE - Institutional and Capacity Building of Bosnia and Herzegovina Education System EU-ICBE - Razvoj institucija i kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini EU-ICBE Project: Technical Assistance to the Education Reform in Bosnia and Herzegovina Funded by the European Union ...

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U BOLONJSKOM PROCESU

Shodno našim ispitanicima, nastavnici u srednjim stručnim školama su u mogućnosti da prepoznaju posebne potrebe učenika, ali ne pružaju najbolji pristup za rad sa njima. Ovo nije adekvatno stanje pripremljenosti za potrebe modernog obrazovnog sistema i ukazuje da je potrebna dodatna obuka.

Monografija nova IV deo_235

327 Osnovni programski ciljevi i zadaci Kuće us-mereni su na unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje građana, posebno na planu kulturnog, naučnog, obrazovnog, ekonom-skog, zdravstvenog i drugih oblika povezivanja.