Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ocenjene

OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČIL A

Pomembna je predvsem zaradi: - kasnejšega obligacijskega razmerja med naroč nikom in izbranim ponudnikom saj je naroč nik zaradi napač ne ocenjene vrednosti javnega naroč ila odgovoren za škodo, ki bi nastala izbranemu ponudniku - izbire vrste postopka, po katerem se javno naroč ...

aas.bf.uni-lj.si - ABSTRACT

Komponente varianc in kovarianc so bile ocenjene z REML proceduro s paketom VCE-5. Sistematski vplivi v modelu 1 so se razlikovali glede na lastnost.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

KBGEB so bolniki z boleznijo prebavne cevi, ki izpolnjujejo merila za kritično bolne, ocenjene z enim od točkovnih sistemov za oceno resnosti bolezni (APACHE II).

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Otroci zastmo, vskupini, ki ni bila redno zdrav-ljena zinhalacijskimi glukokortikosteroidi, so ime-li oku`bo dihal skupaj 26-krat (mediana 2,5oku`be dihal/preiskovanca/leto), oku`be dihal so skupno trajale 207dni (mediana 6dni/oku`bo dihal) in so bile 9-krat ocenjene ste`avnostnjo stopnjo 1, 13-krat ...

Testovi specifikacije i dijagnosticki testovi u EViews1

Ovaj test se primenjuje samo za jednacine ocenjene metodom najmanjih kvadrata. Rekurzivni najmanji kvadrati Postavljena jednacina se ocenjuje uz korišcenje sve veceg uzorka iz raspolo ivog skupa podataka, svaki put dodajuci po jednu (narednu) opservaciju.

Primena faktorske analize u istra ivanju motoričkih ...

Faktorski skorovi predstavljaju ocenjene vrednosti zajedničih faktora. Oni su ulaz za dalje analize koje se zasnivaju na faktorskoj analizi. Parametri faktorskog modela se mogu da ocene na više načina, na primer, metodom glavnih komponenti, metodom glavnih faktora i metodom maksimalne verodostojnosti.

zbiranje podatkov

Učni list 01 * zbiranje podatkov *. Učiteljica je učencem prinesla popravljene in ocenjene preizkuse znanja iz matematike. 4 učenci so dobili odlično oceno (5), 6 učencev prav dobro (4), 12 učencev dobro (3), 2 pa zadostno (2). ocene matematične kontrolne naloge prikaži v preglednici in ...

VLT® COMPACT STARTER MCD 202

S 24 VAC/VDC upotrebite kontakte ocenjene za nizak napon i nisku struju ( ut odblesak ili slično). S 24 V AC/V DC pou ite kontakty určené pre nízke napätie a nízky prúd (pozlatené apod.).

PLAN NASTAVE ZA PREDMET ZAVRŠNI RADOVI

Da bi studenti mogli izaći na prvi test potrebno je da imaju prve tri ve be pozitivno ocenjene. Za izlazak na drugi test potrebno je predati sve ve be pozitivno ocenjene (znači ceo elaborat).

PRIREJA*IN*KAKOVOST*JAJC*SLOVENSKIH* TRADICIONALNIH*PASEM ...

... 17:*Ocenjene*srednje*vrednosti,*razlike*s*standardnimi*napakami* (nad* diagonalo)*med*pasmami*in*statistične*značilnosti* (pod*diagonalo)*pri* masi*jajc* (v*g)* 32* Preglednica*18:*Statistična*značilnost*vplivov*za*i ndeks*oblike*jajca* (koeficient* determinacije * =*0,108)* 32* Preglednica*19:*Ocenjene ...