Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oceno

O merskih znač ilnostih dveh ocenjevalnih lestvic za oceno ...

O merskih značilnostih dveh ocenjevalnih lestvic za oceno prizadetosti pri pacientih po ishemični možganski kapi. On metric characteristics of two disability measures applied to

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Za oceno delovanja organov je najprimernejši točkovni sistem SOFA (Sepsis related Organ Failure Assesment) (7,8). Ko se govori o kritično bolnem gastroenterološkem bolniku ...

EKONOMIKA PITANJA PRAŠI * EV NA VIŠJO TE O

Namen naloge je podati oceno ekonomike pitanja praši*ev na višjo te o ter osvetliti nekatere dejavnike, ki na to najbolj vplivajo. Za oceno ekonomike je bil uporabljen simulacijski model ...

LINKING MEDICAL RECORDS AND ASSESSMENT INSTRUMENTS TO THE ICF ...

in odpustu) na podlagi MKF pri takih pacientih za oceno izida rehabilitacije. Metode: Medicinske zapise pacientov, sprejetih na URI Soča v

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNISKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO

Mentor: prof. dr. France Megusar Somentorja: prof. dr. B. Ben Bohlool, prof. dr. Paul W. Singleton Komisija za oceno in zagovor: Predsednik: prof. dr. Janez Furlan clan: ...

State of West Virginia Office of Miners' Health, Safety ...

... The only apparent damage to Mr. Lanham's safety equipment was a slight crack in the case of the Oceno M-20 self rescuer. Mr. Lanham's mine belt and cap light were not available on the mine property for examination during the investigation. 23) ...

The action of the masticatory muscles and cranial changes in ...

EK - Komparativen ! tudij lobanj divjega in doma"ega pra! i"a sugerira oceno, da je bila spre-memba prehranjevalnih navad pod "love! kim nadzorom lahko dejavnik, ...

Simulation System Design

Načrtovalec simulira proces numerično za izbrane vhodne parametre da dobije oceno želene vrednosti izhoda. Cilj je da dobimo kar se da slične vrednosti experimentalnih in simulacijskih rezultatov z variranjem vhodnih parametrov simulacijskega modela.

nega indeksa na avtomatsko dolo čanje krvnega tlaka

klasifikacijsko vrednost oziroma oceno VPS in VPD ter iz njiju dolo čili sestavljeno oceno VPS+PD, ki smo jo dolo čili z naslednjo formulo, ki rezultat nagiba k slabši,

EARTHQUAKE THREAT TOMUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS IN SLOVENIA

... naselij ter za vsako ob~ino in naselje vSloveniji najprej dolo~ili delno oceno potresne ogro-`enosti ob~in glede na povr{ine in {tevilo prebivalcev, ...