Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oddzia

PKP S. A Oddzia¯ Dworce Kolejowe - wykaz rejonów i dworców ...

PKP S. A Oddzia¯ Dworce Kolejowe - wykaz rejonów i dworców kolejowych Kod Rejonu Dworzec Kod Rejonu Dworzec Kat ow ice Katowice Zawodzie Kat ow ice Rzerz*czyce Kat ow ice K¯om nice Kat ow ice Sieraków Kat ow ice Kobiór KatowiceSkoczów Kat ow ice Kochanowice Kat ow iceS ¯awków Kat ow ice ...

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

PostŒpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 1ñ10 Praca pogl„dowa Review Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie Parkinsona na przyk‡adzie rasagiliny The ways of neuroprotection in Parkinsonís disease as exemplified by rasagiline DANUTA TURZY—SKA 1, ANNA SK"RZEWSKA 1 ...

Recognition of Psychological Characteristics from Face

Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2008 Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddzia¯wGda«sku Recognition of Psychological Characteristics from Face Ekaterina Kamenskay a 1, Georgy Kukharev 2 1 Department of Computer Software Environment, St.-Petersburg Electrotechnical ...

(Microsoft Word - 10NL1Ga\361czakMilona.doc)

Wynika z niego, *e oko¯o 10% cz¯onków *redniego personelu medycznego zatrudnionego w badanych przez nas oddzia¯ach zabiegowych, którzy doznali skaleczenia skóry na przestrzeni roku nie by¯o szczepionych przeciw wzw typu B. Co uderzaj*ce, w analogicznych badaniach Alzahraniego i wsp. z 2000 roku ...

Nafta-Gaz, maj 2010, s. 325-332

Nafta-Gaz, maj 2010, s. 352-355 Wies¯aw Rokosz: PGNiG SA w Warszawie, Oddzia¯ Operator Systemu Magazynowania w Warszawie, Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu, Oddzia¯ Krosno MoŜliwości tworzenia zapasu obowiązkowego gazu w Podziemnych Magazynach Gazu W celu podniesienia bezpieczeństwa dostaw gazu ...

ELEKTROBUDOWA SA

... Quality and Safety Management Zarzàdzanie Finansami Finance Management Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó∏ki President, C.E.O. D Biuro Zarzàdu Head Office Oddzia∏ Spó∏ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division RWE RDE Oddzia∏ Spó∏ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division RA Oddzia ...

DECLARATION OF CONFORMITY NO.

6PL.16.33.1+A (PLANISTAR)_EN 6PL.16.33.1+A (PLANISTAR)_EN. DECLARATION OF CONFORMITY NO. Effector II S.A. Effector II S.A. ul. Hauke Bosaka 2 Oddzia¯ w Starogardzie Gdańskim 25-214 Kielce Poland 83-200 Starogard Gdański Poland Under requiements of standard: Product name: Insulating glass unit ...

budownictwo komercyjne i

23 Wybrane realizacje: *í AIG Bank Polska S. A. Ì aran**acja wn*trz w siedzibie Zarz**du we Wroc·awiu oraz ok. 50 oddzia·ów bankowych na terenie ca·ego kraju, *í RAIFFEISEN Bank Polska S. A. Ì modernizacja 8 oddzia-·ów terenowych banku, *í PKO BP S. A. Ì przebudowa budynku na potrzeby ...

List of publications

On extension of pseudonorms, Proceedings of the Conference on Convergence (Szczyrk, 1979), pp. 84-86, Polsk. Akad. Nauk, Oddzia¯wKatowicach, Katowice, 1980. 4

MINERALOGIA POLONICA

Cząsteczki wody i amoniaku są adsorbowane na minera¯ach ilastych wskutek: a.oddzia¯ywania z energetycznie niewysyconymi centrami minera¯u, b.koordynacyjnego wiązania cząsteczek wody z kationami znajdującymi się w przestrzeniach międzypakietowych oraz c.oddzia¯ywania cząsteczek wody z grupami ...