Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odgovara

X MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE NA TEMU „PRIRODA" 10th ...

Za eventualnu štetu prilikom transporta organizator ne odgovara. Organizator odgovara za štetu nastalu od samog prijema radova do momenta povraćaja.

SAOBRAĆAJ TRANSPORT

... 220 622 Elektronska pošta /E-mail : bhas@bhas.ba · Internetska stranica / Web site : http: //www.bhas.ba Odgovara direktor Zdenko Milinovi ...

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

U konkretnom slučaju se vidi da izrađeni prototip odgovara sa stanovišta morfoloških karakteristika. 948 Sl. 13. 3D štampač i prototip tela endoproteze kuka postavljen u butnu kost 5.

PROGRAM SUZBIJANJATRGOVANJALJUDIMAU HRVATSKOJ

World Learning for Business odgovara na sve prisutniju potražnju za vrhunskim vještinama međukulturalne komunikacije i vođenja u poslovnom okruženju.

PROSJEČNE ISPLAĆENENETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 20 11. po ...

... što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba, te se i prosjek plaće po zaposlenome odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, potražite savjet i pomoć kvalificiranog električara radi zamjene utičnice. 10. Zaštitite napajački kabel kako se po njemu ne bi gazilo i gnječilo, ...

BOSNA I

da po5iljka odgovara uvjetima propisanim Pravilnikom o kolidinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i slidnih tvari koje se mogu nalazili u namirnicama, te o drugim uvjetima u

Child Safety Checklist

Koristite madrac koji tačno odgovara veličini dječijeg krevetića. Kada je ogradica podignuta, obezbjedite je rezama. Ne spuštajte bebu na vodeni krevet, ...

BiH

... potencijalnu opasnost. z Pre uključivanje utikača u strujnu utičnicu proverite da li napon strujne mre e odgovara radnom naponu uređaja.

UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

... ili kontaktnog termometra tako da se djelotvornije hla*enje uklju*uje tek onda kad je postignuta temperatura koja odgovara grani*noj temperaturi manje djelotvornog na*ina hla*enja.