Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odgovara

Značajke i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa Menstrual ...

Proliferacijska faza menstruacij-skog ciklusa odgovara folikularnoj fazi ovarijskog ciklusa, a sekrecijska faza menstruacijskog ciklusa odgovara lute-inskoj fazi ovarijskog ciklusa.

RAZVITAK I STRUKTURNA PLASTI^NOST ^OVJEKOVA MOZGA

... periventriku-larna zona niskog intenziteta MR-signala koja odgovara periventrikularnoj, vlaknima bogatoj zoni, c) subven-trikularna-intermedijarna zona srednjeg intenziteta MR-signala, ...

Primena faktorske analize u istra ivanju motoričkih ...

Iz matrične algebre se zna da ortogonalna transformacija odgovara ortogonalnoj rotaciji koordinatnih osa. Ako m zajedničih faktora smatramo koordinatnim osama, ...

Engleski jezik u pravnoj struci III + IV

- odgovara stupnju B2 prema European Common Framework Sadržaj predmeta:  Tematska cjelina: Unit 19: Crime Tematske jedinice: Definition of crime for practical purposes; ...

KATALOG MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

Svi proizvodi DKS Loversan i njihovo pakiranje označeni su znakom CE 0123 što odgovara najboljim standardima kvaliteta. Sterilizacija, apirogenost, ...

ANKETA O RADNOJ SNAZI

... Sarajevo Bosnia and Herzegovina Odgovara: Zdenko Milinovi**, di rektor Personaly responsible: Mr Zdenko Milinovi**, Direc tor General Podatke pripremili ...

GUIDELINES FOR AUTHORS

Opće odredbe o prilozima Svaki prilog se vrednuje u odnosu na to odgovara li prilog intenciji časopisa, a zatim se upućuje na recenzije. Autori sami snose odgovornost za sadr aj, ...

Substance Abuse or Dependence

• Više vam odgovara društvo drugih koji piju alkohol ili koriste drogu.

BiH

• Brojač vremena je namenjen kao vodič kroz prženje ili za kontrolu vremena prženja, te bi ga trebalo podesiti da odgovara količini ili debljini hrane.

ITEM No. Sadržaj kita slika

2.200 Kn Različiti tipovi baterija u upotrebi za kit bilo koji od ovih tipove baterije odgovara za svaki kit . 3 Frog type Li-Mn battery : This type have 36V-7Ah and 36V-10Ah,fit for every bike Tube type Li-Mn battery ...