Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odjemalcih

JULIJ 2011, LETNIK 16, ŠT. 4

Spremenjena uredba o zagotavljanju pri-hrankov energije pri kočnih odjemalcih Vlada RS je 7. julija sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih , s čimer je to uredbo uskladila z zadnjimi spremembami energetskega zakona ( Zakon o ...

Program Eko sklada za izvajanje nalog po energetskem zakonu ...

Skladno z uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, bodo sredstva za izvajanje programa dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, tako materialnih stroškov kot stroškov potrebnih kadrov, zagotovljena iz zbranih prispevkov za povečanje rabe električne energije in ...

Eko sklad, j.s. Bleiweisova cesta 30

... mesec_tp.pdf Obvezno navedite oznako zadeve 4780 - _____ / 201__ Izpolni Eko sklad, j.s. Eko sklad, j.s. Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana Zadeva: Mesečno poročilo o prodanih količinah energentov Spoštovani, Skladno z določili Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih ...

CENIK DALJINSKEGA OGREVANJA IN SANITARNE TOPLE VODE

2010 dalje se na podlagi "Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih" ( Uradni list RS, 114/2009 ) zaračunava dodatek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.

CENIK DALJINSKEGA OGREVANJA IN SANITARNE TOPLE VODE

CENIK DALJINSKEGA OGREVANJA IN SANITARNE TOPLE VODE * Od 01. 02. 2010 dalje se na podlagi "Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih"

Delilniki stroškov ogrevanja in finan * ne spodbude URE

Pristojni institucija (Eko sklad) bo skladno s to - 5 - uredbo pripravila in predlo ila Vladi Republike Slovenije v potrditev program za izboljšanje energetske u*inkovitosti za leto 2010, v katerem bodo dolo*eni ukrepi in višine finan*nih spodbud, s katerimi bo pri kon*nih odjemalcih dosegel zahtevane ...

KODEKS POSLOVNE ETIKE

dobaviteljih, pogodbenikih, zastopnikih, odjemalcih ali konkurentih. Članstvo v odborih in drugih zunanjih združenjih – Funkcija v upravah ali podobnih organih profitnih

JAVNI POZIV

... 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), Programa dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2010, potrjenega v skladu s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih ...

Franci VOVKO

Preučili smo osebno prodajo kot instrument tr nega komuniciranja podjetja Novoles d.d., ki eli z dobrim komuniciranjem, predvsem z osebno prodajo, uspešno nastopati na trgu in si s tem zagotoviti nadaljnjo rast in razvoj, ustvariti zadovoljstvo pri odjemalcih in vzpostaviti dolgoročne odnose z ...

EMBALA A KOT DEJAVNIK, KI VPLIVA NA ODLOČITEV O NAKUPU IZDELKA

Pri odjemalcih pa moramo tudi pritegniti pozornost, če hočemo prodati izdelek, kar najla e naredimo s privlačno embala o. Izbrati pravo embala o za izdelek je zahteven del marketinškega procesa, saj moramo poznati naravo izdelka in reakcijo, ki jo elimo z embala o spro iti pri odjemalcih.