Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odlagali

SVETIŠČA OB REKI

Nastal je na mestu poznokeltskega svetega kala v tolmu-nih manjšega rečnega pritoka, kamor so odlagali darove božanstvom. Ugotovljeni sta bili dve glavni fazi odlaganja, sodita pa v zadnji desetletji pr. n. š. in prva štiri desetletja n. š. Ta-koj po opustitvi svetega prostora so nad njim ...

Sanacija odlagališta "Dubravica" Metkovic

Rev. 0 kolovoz, 2009. PROJEKTANTSKI URED: IPZ Uniprojekt TERRA, Babonićeva 32, ZAGREB NOSITELJ ZAHVATA: PIŠKORNICA d.o.o., Matije Gupca 12, KOPRIVNIĈKI IVANEC GRAĐEVINA: REGIONALNI CENTAR GOSPODARENJA OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE Arhitektonsko graĊevinsko IDEJNO RJEŠENJE Regionalnog ...

Projektiranje odlagali

Jakuševec: Biokompostiranjei ozemljavnaje Jakuševec: Biokompostiranjei ozemljavnaje ã Biokompostiranje ã Biokompostiranje--štenje odvojeno prikupljenog biootpada štenje odvojeno prikupljenog biootpada koji dolazi na Odlagali šte. šte.--aerobni biolo aerobni bi olo š š ki postupak, koji ...

ODLAGANJE ODPADKOV upravni postopki

2 1993-Zakon o varstvu okolja (ZVO); 1998-Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98,45/00, 20/01,13/03,41/04-ZVO-1) ; 1999- Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagali odpadkov na ...

ODLAGALIŠ˝E NENEVARNIH

stari del odlagali stari del odlagali Š˝a Š˝a do 1987 v povrŠina 47 ha v debelina do 10 m v odplinjanje (87 plinjakov) v vzhodni del rekultiviran-golf igriŠ˝e v zahodni del delno v uporabi v pilotna ˝istilna naprava r˝n

DIREKTIVASVETA 1999/31/ES zdne 26. aprila 1999 ...

B (23) kerjetrebazač as obratovanja in č as po zaprtju odlagali šč a vzpo-stavitiskupnepostopkespremljanja, da seugotovijovsi možni škodljivi vplivi odlagali šč a na okolje in sprejmejo ustrezni sana-cijskiukrepi; (24) kerjetrebaopredeliti, kdajinkakonaj biseodlagališčezaprlo ...

MARCA V APLENCI

Odlagali{~a v jami ne bo, ampak bo to odlagali{~e na Mali Me`akli na Jesenicah. »Pa ne samo to. Tukaj prav tako ne bo nobenega kurjenja od-padkov.

Winnovative HTML to PDF Converter for .NET - www.winnovative ...

... ponovno iskori ãü enje i recikla åu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i kori ãü enje otpada kao energenta; 4) razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada; 5) sanaciju neure ÿ enih odlagali ãta otpada; 6) pra üenje stanja postoje üih i novoformiranih odlagali ãta ...

Klasa: UP/I 030-02/11-01/044 Urbroj: 580 -02-2011-84-006 ...

Pod odr*~avanjem *isto**e razumijeva se *i*a**enje javnih povr*aina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na ure**ena odlagali*ata utvr**ena prema posebnim propisimaa pod odlaganjemkomunalnog otpada razumijeva se obra**ivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagali*ata komunalnog otpada te ...

skrbno z gozdom

Majhna in velika drevesa tergrmiso `iva bitja, zato jihspo{tuj in ne po{koduj. Smeti in odpadki ne spadajo v gozd. Pospravi jih za seboj in odnesi v smetnjak oziroma naurejeno odlagali{~e.