Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odrzavanju

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu odr avanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na odr avanju kojima se ...

O IZRADI I ODR AVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI

248. Na osnovu èl. 27 i 38 Zakona o dr avnoj upravi ("Slu beni list RCG", broj 38/03) Ministarstvo finansija donosi PRAVILNIK O IZRADI I ODR AVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. list RCG", br. 22/06 od 11.04.2006) I UVODNE ODREDBE Èlan 1 Ovim pravilnikom ureðuje se sadr aj i osnova ...

UREDBA O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

Microsoft Word - sajt stevi UREDBA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA.doc

O D L U K A

O D L U K A O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA («Slu beni list opštine Bački Petrovac», br.3/98, 6/99, 6/2000, 10/2001, 4/2002, 5/2003, 8/2003, 5/2006 i 6/2006) I.OPŠTE ODREDBE Član 1.

Skupština Kantona Sarajevo

ZAKON o korištenju, upravljanju i odr avanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Skupština Kantona Sarajevo

ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA - I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON. O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon i 27/2011 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

Predlog ZAKON O STANOVANJU I ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju seprava i obavezeeta nih vlasnika u pogledu odr avanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade, oblast socijalnog stanovanja, i druga pitanja od značaja za oblast stanovanja.

Kompletan tekst propisa

"Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 Z A K O N O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I. OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom se utvrduju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih

ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade

Z A K O N O JAVNIM PUTEVIMA

Z A K O N O JAVNIM PUTEVIMA I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i nain upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i nain finansiranja javnih