Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ofiarno

1. Prze Ŝywamy świ ęto Chrztu Pa ńskiego – nim ko ńczy ...

Polecamy te sprawy Ŝyczliwo ści i ofiarno ści wiernych. O godz. 17.30 koncert kol ęd w wykonaniu Agaty Lorenz z d. Rejman – mieszkanki

DARIUSZ GODAWA OP FOYER SAINT DOMINIQUE CAMEROUN/AFRIQUE WWW ...

Ju Ŝ teraz dzi ę kuj ę za Ŝ yczliwo ść i ofiarno ść ! Que Dieu Vous Benisse Tous! Dariusz Godawa OP Cameroun/Afrique dariusz@misja-kamerun.pl-----www.misja-kamerun.pl Inteligo - Dariusz Godawa - 50 1020 5558 1111 1209 2800 0024-----www.dziecislonca.org 1 od podatku.

Ogłoszenia duszpasterskie – 29.01.2012r. – śmigród ...

Polecamy t ę spraw ę Ŝyczliwo ści i ofiarno ści wiernych. 8. Przypominamy, i Ŝ osoby Ŝyj ące jak mał Ŝonkowie, a nie maj ące uregulowanych spraw sakramentu

owaniu polecamy kopertow ą

VII Niedziela Zwykła - 19.II.2012 r. Dzi ś Waszej ofiarno ści i zaanga Ŝowaniu polecamy kopertow ą kolekt ę na spłat ę wie Ŝyczki centralnej i dalsze prace w

List do Sponsora

Ju* wcze*niej zarówno osoby prywatne jak i firmy, które rozumiej* potrzeby naszej instytucji, swoj* ofiarno*ci* na trwa¯e zapisa¯y si* w historii naszej Biblioteki, np. pani Helen Morrisey, która przekaza¯a ameryka*ski ksi*gozbiór z kolekcji Jima Morrissey'a (10 000 tys. ksi**ek z zakresu ...

w Poznaniu - Strona 1 z 16 WY ś SZA SZKOŁA BEZPIECZE Ń ...

zapisów oraz ofiarno ści publicznej, środków pochodz ących ze źródeł zagranicznych. 2. Uczelnia tworzy fundusze: 1) Fundusz zasadniczy,

Styczeƒ 2011 r.

Wgrudniu ubieg∏ego roku TVN dzi´ki ofiarno-Êci telewidzów zebra∏ ponad2 mln z∏, doprze-prowadzenia remontu kliniki brakuje jeszcze oko∏o10 mln z∏.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2006 rok.

Darowizny, spadki, zapisy, *rodki pochodz*ce z ofiarno*ci prywatnej, zbiórki publiczne; 3. Dotacje, subwencje, kontrakty, granty; 4. Wpøywy z dziaøalno*ci statutowej, dochody z wøasnej dziaøalno*ci, dochody z maj*tku Stowarzyszenia, dochody z kapitaøu (odsetki, lokaty, akcje); 5.

♣ 02.06.2011 – Spotkanie ze Sztukotek ą „Muzyczny ...

Liczymy na ofiarno ść ludzi dobrej woli! ♣ 04.01.2011 – Sprawdzian próbny (OKE) – TRZYMAMY KC IUKI, SZÓSTKLASI ŚCI! ♣ 23.12.-31.12.2010 – Zimowa przerwa świ ąteczna.

ZASADY I TRYB NADAWANIA ORDERÓW I ODZNACZE*

Medal za Ofiarno ** i Odwag * 2) Medal za Ofiarno** i Odwag* stanowi nagrod* dla osób, które z nara*eniem *ycia lub zdrowia ratowaøy zagro*one *ycie ludzkie lub mienie.