Sputtr.com | Alternative Search Engine

Okresie

KORELACJE KLINICZNO-OBRAZO WE U DZIECI 5-6-LETNICH Z ...

286 PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2003, VOL 33, NO 4 Streszczenie: Celem pracy by³o okreœlenie zale¿noœci kliniczno-obrazowych (MRI) u dzieci z zaburzeniami neuropsychologicznymi w 5-6 roku ¿ycia po przebyciu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (HIE) w okresie oko³oporodowym.

Wykaz nowych książek zagranicznych prezentowanych w okresie ...

Wykaz nowych książek zagranicznych prezentowanych w okresie od 01.06.2011 do 11.06.2011 w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH (I piętro, p. 215) The list of new foreign books presented from 01.06.2011 to 11.06.2011 in The Main Library Reference Department (1 st floor, room ...

SAMOOCENA MASY CIA£A I ODCHUDZANIE SIÊ M£ODZIE¯Y W ...

196 PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4 Streszczenie: Podejmowanie przez m³odzie¿ w okresie dojrzewania dzia³añ zwi¹zanych z kontrolowaniem masy cia³a jest powszechnym zjawiskiem w krajach rozwiniêtych.

Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po ...

644 Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 9 www.fc.viamedica.pl current cardioversion (r = 0.65, p < 0.05). There was no correlation between the number of SVEB and other parameters studied.

WYKAZ prac opublikowanych przez pracowników IO-PAN w okresie ...

WYKAZ prac opublikowanych przez pracowników IO-PAN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. (Wykaz zawiera tylko prace, które nie były uwzględnione w sprawozdaniach z lat poprzednich) Publikacje znajdujące się na liście filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 1 ...

Acute stroke monitoring. European standards Monitorowanie ...

Ulf Schminke, Monitorowanie chorych w ostrym okresie udaru mózgu. Zalecenia europejskie www.um.viamedica.pl 53 eusi-stroke.com. While revascularisation therapies such as IV and IA thrombolysis emerged as the only specific treatments in acute stroke to have been demonstrated as being effective ...

Ocena zmian sprawności funkcjonalnej osób we wczesnym ...

325 Rynkiewicz, Rogulska, Czernicki Ocena zmian sprawności funkcjonalnej osób we wczesnym okresie po udarze mózgu © Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 2, 325-339 Marlena Rynkiewicz, Urszula ...

30-Day Mortality following elective Hip and Knee Replacement ...

OSTRY DYflUR 2009 Ł tom 2 Ł numer 2 25 30-Day Mortality following elective Hip and Knee Replacement „miertelnoœæ w okresie 30 dni po planowych zabiegach

(Microsoft Word - 11NL2KO\243OWSKIpoprzeformatowaniu.doc)

nowiny lekarskie 2006, 75, 2, 162-167 janusz koèowski, maciej michalski s * dowo-lekarska i kryminologiczna analiza zgonÓw z przyczyn gwaètownych w okresie wzmo * onej restrykcyjno * ci przestrzegania przepisÓw prawa an analysis of violent deaths in the period of more intense abidance of the ...

TERATOGENNE DZIA£ANIE ALKOHOLU

dawanych dzia³aniu alkoholu w okresie prenatalnym. Zmniejszona ekspresja tego genu mo¿e byæ jedn¹ z przyczyn opóŸnienia rozwojowego u dzieci.