Sputtr.com | Alternative Search Engine

Olarak

Femoral Arterin Lateral Sirkumfleks Dalýnýn Potansiyel Bir ...

Femoral Arterin Lateral Sirkumfleks Dalýnýn Potansiyel Bir Femoral Arterin Lateral Sirkumfleks Dalýnýn Potansiyel Bir Arteriyel Greft Olarak Morfometrik Özellikleri Arteriyel Greft Olarak Morfometrik Özellikleri THE MORPHOMETRIC FEATURES OF THE LATERAL CIRCUMFLEX BRANCH OF FEMORAL ARTERY ...

Melatoninin kronik olarak kadmiyum verilen sıçanlarda ...

Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(2):139-147 139 The effect of melatonin on cadmium-induced renal injury in chronically exposed rats

Boraks kat› at›klar›n›n duvar karosu bünye ...

Bu nedenle, bor 21. yüzy›l›n petrolü olarak isimlendirilmektedir. Türkiye toplam dünya bor rezervlerinin yaklafl›k % 73'üne sahiptir ve bor gereksiniminin karfl›lanmas›nda kritik bir rol oynamaktad›r.

Bir halk sa ˘l◊˘◊ sorunu olarak eri¸kin ya ...

Bir halk sa ˘l◊˘◊ sorunu olarak eri¸kin ya¸ hipospadias onar◊m◊: 112 olgudaki deneyimimiz Hypospadias repair in the adult age as a public health problem: our experience in 112 cases Co¸kun ˚ahin 1, Mehmet Kalkan 2, Ahmet Ruhi Toraman 3 1 Gümü¸suyu Asker Hastanesi, Üroloji Klini ...

Üzüm Posasının Yonca Silajlarında Karbonhidrat Kaynağı ...

Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (2): 269-276, 2010 RESEARCH ARTICLE Üzüm Posasının Yonca Silajlarında Karbonhidrat Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Önder CANBOLAT * * Hatice KALKAN * Şadıman KARAMAN * İsmail FİLYA * Makale Kodu (Article Code): KVFD-2009-679 Uludağ Üniversitesi ...

Gelen mailler çevirisi: (sağlık stratejisi ile ilgili olarak)

1 HEALTH IN EUROPE: A STRATEGIC APPROACH Discussion Document for a Health Strategy Responses from some Departments/DGs of the MoH of Republic of Turkey about the ''Discussion Document for a Health Strategy''.

Atatürk İlke ve nk İılâplarına Yönelik Olarak ...

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 3 (2009) 877 – 887 Atatürk İlke ve nkİılâplarına Yönelik Olarak Gelitirilen ş

Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak ...

Eğitim ve Bilim Education and Science 2009, Cilt 34, Sayı 153 2009, Vol. 34, No 153 Öğretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal Geliştirmenin Etkileri The Effects of Materials Development Based on “Creativity ...

ALTERNAT * F B * R DE * ERLEND * RME YÖNTEM * OLARAK ...

Türk E * itim Bilimleri Dergisi Kõ * 2008, 6(1), 1-24 *leti*im 2003/18 ALTERNAT * F B * R DE * ERLEND * RME YÖNTEM * OLARAK PORTFOLYO DE * ERLEND * RME UYGULAMASINA * L ** K * N Ö * RENC * GÖRÜ * LER * Osman B * RG * N * Öz Son yõllarda e * itim alanõndaki geli * meler di * er alanlarda ...

KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN ...

Gözlemciler aras› uyum klinik muayene için κ = 0.680 değeri ve panoramik radyo-grafik değerlendirme için κ = 0.720 değeri ile oldukça iyi ve bitewing radyograflardan elde edilen skorlar için ise κ =0.824 değeri ile mükemmele yak›n olarak bulunmuştur.