Sputtr.com | Alternative Search Engine

Olgularda

Serebral Palsi'li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans ...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 11(3):16-20 Nuri TASALIve Ark. 16 Serebral Palsi'li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Nuri TASALI 1, Rahmi ÇUBUK 1, Kemal ŞAHİN 2, Mümtaz ÖZARAR 2, Ayşegül ÇUBUK 3, Bülent SAYDAM 2, Abdulkadir KOÇER 4 1 ...

3- A-Miyopisi Olan Olgularda Patten Elektroretinografi.FH10

Pattern Electroretinographic Recordings in Eyes with Myopia 3- A-Miyopisi Olan Olgularda Patten Elektroretinografi.FH10

ANK‹LOZAN SPOND‹L‹TL‹ OLGULARDA ATLANTO-AKS‹YEL ...

ank‹lozan spond‹l‹tl‹ olgularda atlanto-aks‹yel eklem tutulumunun kl‹n‹k, radyoloj‹k ve elektrof‹zyoloj‹k yÖntemlerle de⁄erlend‹r‹lmes‹ clinic, raidologic and electrophysiologic assessment of atlanto-axial joint involvement in patients with ankylosing spondylitis ...

LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ...

Ege Tıp Dergisi 4i' 3 >: 151-155 > 2002 LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF PRE- EMPTIVE ANALGESIA IN PATIENTS UNDERGOING LAMINECTOMY Meltem UYAR Abdürrahim DERBENT İlkben GÜNÜŞEN Meral SAKLIYAN Elvin KURDOĞLU Ege Üniversitesi Tıp ...

YENİDOĞAN PNÖMOTORAKSLI OLGULARDA MORTALİTE VE ...

Temmuz-Eylül 2002 YENİDOĞAN PNÖMOTORAKS; İLÇE VE ARK. 185 YENİDOĞAN PNÖMOTORAKSLI OLGULARDA MORTALİTE VE MORBİDİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Zekeriya İLÇE, Gökhan GÜNDOĞDU, Barboros ILIKKAN, Sinan CELAYİR Background and Design.-

Genç Psödofakik Olgularda Katlanabilir Göz ‹çi Lens ...

Genç Psödofakik Olgularda Katlanabilir Göz ‹çi Lens Hareketi Foldable Intraocular Lens Movement in Young Pseudophakic Patients Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ahmet Özer, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Göz Hastal›klar› Anabilim Dal ...

Lateral epikondilit öntan›s› konan olgularda posterior ...

Lateral epikondilit humerus lateral epikondilinin a¤r›l› enflamasyonudur. [1] Etyoloji ve tedavisi tart›fl-mal›d›r. Olgular›n ço¤u konservatif tedaviye yan›t verir.

Diyabetik olmayan olgularda mikroalbüminüri ve açl›k ...

Orijinal Araflt›rma Original Investigation Diyabetik olmayan olgularda mikroalbüminüri ve açl›k insülin düzeyi ile koroner arter hastal›¤› varl›¤› ve fliddetinin iliflkisi Association of microalbuminuria and fasting insulin levels with presence and severity of coronary artery ...

Fine needle aspiration cytology findings in cases diagnosed ...

lymphadenitis Orofaringeal tularemi lenfadeniti tan›s› alan olgularda ince i¤ne aspirasyon sitolojisi bulgular› Banu DO⁄AN GÜN 1 , Burak BAHADIR 1 , Güven ÇELEB‹ 2 , Gamze NUMANO⁄LU 1 ,

Dorsoradial el bileği ağrısı olan olgularda gizli ...

ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):349-354 Dorsoradial el bileği ağrısı olan olgularda gizli skafolunat gangliyon Occult scapholunate ganglion in patients with dorsoradial wrist pain Kahraman ÖZTÜRK, 1 Cem Zeki ESENYEL, 1 Bilal B. DEMİR, 2 M ...