Sputtr.com | Alternative Search Engine

Olmayan

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ...

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi əcənəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün əmək fəaliyyətini həyata keçirməkdə

Şizofrenide Depresyonu Olan İle Olmayan Hastalar›n ...

173 Şizofrenide Depresyonu Olan İle Olmayan Hastalar›n Belirti Yönünden Ayr›m› Dr. Ömer AYDEMİR 1, Dr. Ayşen ESEN DANACI 2, Dr. Şebnem PIRILDAR 3 1 Doç., 2 Yrd. Doç., Celal Bayar Ü.

Akut koroner sendromlu, diyabetik olmayan hastalarda ...

Gelifl tarihi:03.05.2006 Kabul tarihi:23.02.2007 Yaz›flma adresi:Dr. Zekeriya Nurkalem. Karsl› Ahmet Cad., Meskenler Girifl Sok., No: 10/12, 34752 ‹çerenköy, ‹stanbul.

ELİT ve ELİT OLMAYAN FUTBOL OYUNCULARININ KARAR VERME ...

BESBD 3:2.1999 22 ELİT ve ELİT OLMAYAN FUTBOL OYUNCULARININ KARAR VERME PERFORMANSLARININ KARAR VERME HIZI ve VERİLEN KARARIN DOĞRULUĞU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Halit EGESOY 1, Niyazi ENİSELER 2, Hatice ÇAMLIYER 2, Hüseyin ÇAMLIYER 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, elit ve elit ...

Tarihî Çevrelerde Halk Mimarisi: Somut Olmayan Kültürel ...

TARİHÎ ÇEVRELERDE HALK MİMARİSİ: SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞAMA MEKÂNLARI Tarihî Çevrelerde Halk Mimarisi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yaşama Mekânları

Ö*RETMEN ADAYLARININ Ö*RETMENL*K MESLE**YLE *LG*L* ET*K ...

Veri Toplama Yöntemi Öretmen adaylarõnõn, öretmenlik mesleiyle ilgili etik olmayan davranõ*lara ili*kin algõlamalarõnõ ve öretmenlerin mesleklerini yerine getirirken kar*õla*tõklarõ veya kar*õla*malarõ muhtemel çe*itli durumlarõn (üstlerin etik dõ*õ davranõ*a kar*õ ...

Modül 18 - Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Foundation: Training Material for the IFRS ® for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other than Goodwill of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 ...

-Filitre-Kuru ve Agresive olmayan gazlar için, -Flan * ba ğ ...

0062 FANGAZ Dı * Ticaret ve Sanayi LTD. * T Đ Đ vedik OSB Özanadolu Sitesi 22.Cad. 664.Sokak No:62 Ostim / Ankara / TÜRK Đ YE Tel:(0312) 395 17 33 -395 17 34 Fax:(0312) 395 15 67 www.Fangaz.com. e-mail:info@fangaz.com-Flan * ba ğ lantı DN65/80 (Flange Connection DN 65/80)-Filitre-Kuru ve ...

¯nsan hüquqlar'na *%saslanan *$P*%k miqrasiyas' üzr*% yana ...

öz miqrasiya siyas*%tl*%rini mü*%yy*%n etm*%k üçün bütün dövl*%tl*%rin suveren hüquqlar'Q'*˙übh*%siz tan'yan m*%cburi olmayan strukturdur.

Diyabetik olmayan olgularda mikroalbüminüri ve açl›k ...

Orijinal Araflt›rma Original Investigation Diyabetik olmayan olgularda mikroalbüminüri ve açl›k insülin düzeyi ile koroner arter hastal›¤› varl›¤› ve fliddetinin iliflkisi Association of microalbuminuria and fasting insulin levels with presence and severity of coronary artery ...