Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oluflturmaktad

ANKARA EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü PERSONEL‹N‹N ANTROPOMETR‹K ...

... personelinin antropometrik profilini oluflturmak ve hedef gruba özgü ergonomik referans de¤erlerini belirlemek çal›flmam›z›n bafll›ca amac›n› oluflturmaktad ...

2007 Faaliyet Raporu Do¤an fiirketler Grubu Holding A. fi.

... harmanlamak, üretim ve harmanla-ma için gerekli tesisleri kurmak, top-tan ve perakende sat›fl›n›, ithalini ve ihrac›n› yapmak oluflturmaktad›r.