Sputtr.com | Alternative Search Engine

Omasovljenju

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

Posebne aktivnosti će biti usmerene na pokretanju i podsticanju rada na omasovljenju članica Asocijacije. Saradnja članica će se razvijati na razne načine kroz konsultacije,

O ORGANIZACIJI, ZADACIMA I DJELOVANJU

... odbora: predstavlja i zastupa Regionalni odbor; saziva sjednice Predsjedništva i Regionalnog odbora i istim predsjedava; predsjedava Skupštinom; odgovoran je za sprovođenje odluka, stavova i zaključaka koje donose Predsjedništvo, Regionalni odbor i organi USSCG; radi na omasovljenju ...

Pirotski cilimi

Postoji misljenje da su cilimarstvo u srpske krajeve doneli Turci, ali je cesce i uverljivije tu-macenje da je cilimarstvo na Balkanu autohtono, a dolazak Turaka je samo doprineo omasovljenju proiz-vodnje i obogacivanju ornamentike.

Udruga FRANAK

Stupamo u kontakte sa sudskim vještacima iz područja bankarstva, stupamo u kontakte s nevladinim udrugama zainteresiranim za naše ciljeve, radimo na omasovljenju naše udruge.

Ekonomski faktori i marketing aktivnosti u razvoju organske ...

Pored svega rečenog još nekoliko argumenta ide u prilog omasovljenju organske proizvodnje kod nas. Pre svega, ovaj vid proizvodnje je veoma pogodan za sve tipove poljoprivrednih domaćinstava.

STANJE PČELARSTVA U SRBIJI

Naša šansa ogleda se u organizovanju pčelara proizvoñača u subjedinice prema prostornom rasporedu u Srbiji (u početku pažljivo odabrati nekoliko jakih proizvoñača koji će dalje raditi na omasovljenju) , njihovoj edukaciji da proizvode kvantitet, kvalitet i kontinuitet, ali uz definisanu ...

PRIRODNI (ZEMNI) GAS

Razvijene zemlje vec dugo sistematski rade na omasovljenju upotrebe TNG za pogon motornih vozila u gradovima sa velikim intenzitetom saobracaja ( autobusi,taksi vozila ).Najduzu tradiciju u tome ima Austrija i u Becu skoro svi autobusi rade na TNG a slicno je i u ostalim evropskim drzavama,Japanu i ...

Odličje za dr. Ilića 28.1.2010. Predsjednik Republike ...

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima oko ureñenja poslovnog prostora u centru Podgorice, planovima o organiziranju izlo bi, knji evnih večeri, aktivnostima na omasovljenju članstva podru nice.

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

(6) Povjerenik sindikalne podru nice je posebno obavezan da kontinuirano radi na učlanjenju i omasovljenju Sindikata. Član 18. (1) Više sindikalnih podru nica u okviru jedne organizacione jedinice Ministarstva čini sindikalnu organizaciju.

INTERNET NOVINARSTVO - KAKO NAPRAVITI VELIKI KORAK

Što govori o tome da nakon inicijalnog razvoja infrastrukture mora uslediti razvoj sadr aja jer je to jedini put ka omasovljenju medija. Dokle god Internet provajderi i prodavci kompjuterske i komunikacijske opreme, kao jedini koji trenutno prave ozbiljan posao od Interneta u regionu, ne budu ...