Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ondersoek

N BESKRYWEND-DIAGNOSTIESE ONDERSOEK NA DIE VOORKOMS VAN STRES ...

‘N BESKRYWEND-DIAGNOSTIESE ONDERSOEK NA DIE VOORKOMS VAN STRES ONDER WINGERDPRODUSENTE IN DIE WES- EN NOORDKAAP . deur . Annemarie Fourie. Tesis ingelewer ter voldoening aan die vereistes vir die graad Magister in Menslike Hulpbronbestuur aan die Fakulteit Ekonomiese Bestuurswetenskappe ...

SA Police Service

Vote 28 SA Police Service 28 —1 Begrotingspos 28 SA Polisiediens R15,352,003,000 AIM: To prevent crime, investigate offences and preserve internal safety and security DOEL: Om misdaad te voorkom, misdrywe te ondersoek en binnelandse veiligheid en sekuriteit te handhaaf Accounting officer ...

GESONDHEIDSRISIKOGEDRAG BY 'N GESELEKTEERDE GROEP ADOLESSENTE ...

Een Opvoedkundige Bestuur- en Ontwikkelingsentrum (OBOS) is met die goedkeuring van die Wes-Kaaplandse Onderwysdepartement (WKOD) vir die ondersoek geselekteer.Geskrewe voorlegging met die doel en omvang van die studie, asook die name van die skole

Departement Menslikehulpronbestuur Randse Afrikaanse ...

besluit om die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante wat werksbevrediging ervaar te ondersoek. Dié inligting sal organisasies in staat stel om ’n effektiewe benadering ten opsigte van personeelomset te volg.

OPSOMMING - Departement Sielkunde Universiteit van ...

Die algemene doelstelling van die studie is om ondersoek in te stel na die verskillende houdings en persepsies van middelvlakbestuurders rakende werkstevredenheid, sowel as die bronne wat bydra tot werkstres en

indie lewer met tegnesium-99m-tinkolloied

Gordon er al. 6-8 vanMexiko het amebieselewerabsesse en tumorevandielewer metkol­ IOldaleenioniese. 113rnIn ondersoek. Indie gevalvanlewer­ absessehetdievullingsdefekteaansienlikkleinervoorgekom op die ionieseIn-flikkergrammeas op diekolloledflikker­ gramme.

Die leerondersteuningonderwyser se persepsie rakende die ...

Die navorser is van mening dat die ondersoek uitvoerbaar sou wees indien die volgende enkele voorsiene leemtes uitgeskakel kon word: Daar moes skriftelike toestemming van leerondersteuningonderwysers in privaat praktyk verkry word om hulle as respondente te gebruik (sien bylae 1 vir ingeligte ...

Wiskunde Graad 10 WebBoek

Ondersoek: Veranderlikesen Konstantes. Identifiseerdieveranderlikes en die konstantesin die volgendevergelykings: 1 . 2x 2 =1 2 . 3x+4y=7 3 . y= −5 x 4 . y=7 x −2 1.3.2 Relasiesen Funksies Indie verledehetjygesienveranderlikeskanrelasies (verhoudings) hêmetmekaar.

A PRELIMINARY INVESTIGATIVE SYSTEM TO PROFESSIONAL CONDUCT ...

meer vaartbelyn, koste- en tydseffektief is om klagtes van onprofessionele gedrag te ondersoek en te evalueer vir moontlike dissiplinêre optrede.

'N KRITIESE ONDERSOEK NA DIE AARD EN INHOUD VAN ...

'N KRITIESE ONDERSOEK NA DIE AARD EN INHOUD VAN TRUSTBEGUNSTIGDES SE REGTE INGEVOLGE DIE SUID-AFRIKAANSE REG deur JACOB PETRUS COETZEE voorgelê luidens die vereistes vir die graad DOCTOR LEGUM aan die UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA PROMOTOR: PROF RCD FRANZSEN APRIL 2006