Sputtr.com | Alternative Search Engine

Onlar

Turkish Vowels, Pronouns, Nouns, Adjectives, Adverbs

... / I we ben biz Nominative you you sen siz he/she/it they o onlar Accusative/ me us beni bizi Direct object you you seni sizi him/her/it them onu onlar Genitive/ my... our... benimbizim Possessive/ your... your... senin sizin Owner of, ...

KORPORAT*0V *0DAR*èETM*è PR*0NS*0PL*èR*0

B¸t¸n s*Yhmdarlar onlar*1n h¸quqlar*1 pozuldu**u halda onlar*1 effektiv metodlarla b*Yrpa etm*Yk imkan*1na malik olmal*1d*1rlar. *0nvestorlar*1n onlar t*Yr*Yfind*Yn yerl*Y*_dirilmi*_ kapital*1n *_irk*Ytin menecmenti, *_ura ¸zvl*Yri v*Y ya n*Yzar*Yt paketin*Y sahib olan s*Yhmdarlar*1 t*Yr*Yfind ...

Aysan Sev'er, Ph.D. Derleyici (Editor)

Ama butun kalbimle inaniyorum ki, en az onlar kadar duygulu, onlar kadar ozlemli, onlar kadar asil, onlar kadar Turk, onlar kadar cocuk ve buyuk, ...

The Predictors of Somatization: A Review*

Kifli zay›f ve nadir beden duyumlar›na odaklanarak onlar›n bir hastal›k habercisi oldu¤unu düflünür. Hipokondriak ilgi, depresyon ve anksiyetenin de somatizasyonu besledi¤i düflünülmektedir.

PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE- ЕХ PORT

... _____ * *slin* □, onun bu sertifikata *lav* edilmi* t*sdiql*nmi* sur*tin* □ *sas*n idxal olunmu*dur ; onlar orijinal □, t*z* □ ...

Azwrbaycan Azwrbaycan\\

Onlar\n bizi qwbul etmwk istwyi. Mwn Soyuq M^haribw d=vr^ndw b=y^m^]wm vw hwmin d=vrdw bizim [oxumuzun Sovet Ittifaqi haqq\nda biliklwrimiz yaln\z onlar\n bizim d^]mwnimiz olmas\ndan ibarwt idi.

CEMRE MÜHEND‹SL‹K TAM KAPAS‹TEYLE GEM‹ ‹NfiA ...

Kalite ve zamanlama olarak onlar dan ileriyiz asl›nda, ama neticede parasal olarak da de¤erlendir me yap›ld›¤› için öncelikli olmak durumunday›z.

Dünyadave Türkiye'de Afl›Tarihçesi

Dünyadave Türkiye'de Afl›Tarihçesi 11 Özet Eski Yunan'da aristokratlar askere al›nmazlard›. Onlar immun (ba¤›fl›k-muaf) kiflilerdi.

THE MAGIC BEANSTALK*

Little : Küçük Boy : Erkek çocuk He: O Live : Yaşamak With : İle Old : Yaşlı, eski Mother : Anne Small : Küçük They: Onlar House : Ev Cow : İnek Name : ...

Examining Organizational Commitment of Primary School ...

Ancak bir insan baEka bir insan) normal durumlarda onlar) n hayallerini ve tutkular) n) harekete geçirmek için zorlayamaz. Çünkü yarat) c) ...