Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ontlas

#98179 A. Venter MUNISIPALITEIT PIETERSBURG : STANDAARD ...

in ‘n ander perseelriool ontlas; “soil-water” means any liquid containing human or animal excreta; “takpyp” enige pyp wat drekwater

Seed dispersal by vervet monkeys in rehabilitating coastal dune ...

dele van rehabiliterende areas in waar hulle ontlas. Faeces-analiese dui op die teenwoordigheid en lewensvat-baarheid van 'n hele aantal sade van breeblaar plantspesies.

TYD KRIF VIR GENEESKU DE

ontlas nie, maar het tog wel met purgeermiddels ontlasting gehad. Die buikpyn het kort voor opname vinnig toegeneem met die gevolg dat hy h,ospitaal-toegekom het.

Inbrengen van een rectumcanule

Via de rectumcanule kan ontlas-ting en lucht naar buiten. De rectumcanule stimuleert de darmperistaltiek: de werking van de darmen. Wanneer de rectumcanule is ingebracht ...

Darmspoelen 6161518-11 06a

Uw kind is geboren met een afwijking, die blijvende problemen kan geven met de ontlas ting. Uw kind kan de rest van zijn leven hulpmiddelen nodig hebben.

valling. INFORMATIEFOLDER

spannen van de bekkenbodem kan men urine, ontlas-ting en windjes ophouden. Om goed te kunnen plassen en ontlasten is het nodig dat de bekkenbodem ook goed

Voetverzorging

Functie: Aanhechtingspunt voor pezen en spieren van bekkenbodem (-> continentie = blaasontleding; defecatie= ontlas ting), bekken, bil en heupgewricht

P WELKE LEEFTIJD KUNNEN WE KITTENS VAN HUN MOEDER EN NESTGENOTEN ...

om zelfstandig te eten, zich te ontlas-ten en om vast voedsel te verteren. Kittens beginnen gemiddeld rond vier weken vast voedsel te eten (2). De

MASELS

nie omdat onnadenkende reisigers dikwels daar ontlas. Hoekom jy masels in jou beeste moet voorkom Jy moet verseker dat jy veilige voedsel aan die verbruiker lewer.

MEMORANDUM GRAAD 11 LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 10 EN 11 Toets 5 ...

3.7 Moenie naby water urineer of ontlas nie, veral as mense die water gebruik om in te was, dit drink of daarin speel. (2) [15] VRAAG 4 LU1: AS1.1, AS2.1, AS3.1 ...