Sputtr.com | Alternative Search Engine

Onych

COMPETENCY RECORD FOR ARTICULATION

Integumentary System Elements adip/o auto-cutane/o cyan/o-cyte derm/o dermat/o-emia epi-erythr/o hidr/o hydr/o leuk/o lip/o-logist-malacia melan/o-oma onych/o-pathy-phagia pil/o scler/o steat/o sub-trich/o xanth/o xer/o Musculoskeletal System Elements arthr/o calc/o calcane/o carp/o cephal/o cervic/o chondr/o cost/o crani/o ...

Unit 15 [Read-Only]

... cyst/o/cele: Herniation of the tear sac Dacry/o/lith: Stone in the tear duct Dacry/o = Tears Excessive flow of tears Prolapse of the tear sac An instrument for cutting (incising) the tear sac Dacry/o/rrhea Dacry/o/cyst/o/ptosis Dacry/o/cyst/o/tome Onych/o = Nails Onych/o/malac/ia: Softening of the nails Onych/o ...

INTEGUMENTARY SYSTEM TERMINOLOGY

... contact dermatitis actinic dermatitis dermatologist dermatology dermatofibroma dermatome dermatosis dermatosclerosis dermopathy/dermatopathy dermophlebitis hypodermic intradermal cutane/o- cut/o- skin subcutaneous kerat/o- horny (tough), changes in skin cells keratin keratinization keratoma actinic keratosis onych/o ...

ZASADY PROFILAKTYKI ODMATCZYNEGO ZAKA¯ENIA HIV I ICH ...

Spoœród 15 dzieci matek zaka¿onych HIV zaka¿enie wertykalne potwierdzono u 1, 2 dzieci nie zakoñczy³o dia-gnostyki, 12 dzieci jest niezaka¿onych (tab. 1, ryc. 1).

Endangered, expansive and invasive species in pteridoflora of ...

Zaktualizowana lista gatunkÛw zagro¿onych obejmuje 42 gatunki, w tym 31 zaliczono do wysokich kategorii zagro¿enia: 2 wymar‡e w regionie (Botrychium multifidum, Woodsia ilvensis), 13 krytycznie zagro¿onych, 16 wymieraj„cych lub nara¿onych na wymarcie. 20 gatunkÛw nie jest zagro¿onych, w ...

Praca doktorska stanowi przykł

onych, zidentyfikowanym na pionowych przekrojach sejsmicznych. Wynikiem zintegrowanej interpretacji sejsmicznej jest model ewolucji tektonicznej N części basenu Bonaparte (rozdz. 6), uwzględniający przestrzenne zależności pomiędzy wyinterpretowanymi strukturami oraz ...

S³uchowe potencja³y wywo³ane z pnia mózgu uniemowl¹t z ...

Badaniami objêto 93 pacjentów w wieku do 6 miesiêcy zaka¿onych pierwotniakiem Toxoplasma gondii (11), wirusem Herpes varic ella-zoster (1), ró¿yczki (9) i cytomegalii (69), ze wspó³istniej¹cymi zaka¿e-niami wirusem cytomegalii i pierwotniakiem Toxoplasma gondii (2) i wiru-sem ró ...

Integumentary System

2 Combining forms •Cut ane /o derm /o dermat /o = skin •Hidr /o = sweat •Kerat /o = horny tissue, hard •Onych /o Ungu/o = nail •Seb /o = sebum (oil) •Trich /o = hair •Ad en /o = gland •Aut /o = self •Bi /o = life Combining forms •Coni /o = dust •Crypt /o = hidden •Heter /o = other •Myc /o ...

Urszula Gawlik-Dziki

Chromatogram of phenolic acids isolated from raw (SS) and boiled broccoli (SG) and water residue (WS): 1 - synapic acid, 2 - caffeic acid, 3 - ferulic acid, 4 - syringic acid Po przeprowadzeniu rozdziaøu kwasów fenolowych wyizolowanych z brokuøów mro¿onych surowych uzyskano piêæ gøównych ...

Rury elektroinstalacyjne z PVC

: PVC-U, ognioodporny, samogasn"cy - zakres temp. -25°C to +60°C (krótkotrwale +70°C) - kolor: czarny (RAL 9005) Zastosowanie: FPKu-EM-F-UV to sztywna i g! adka rura UV odporna, dzi&ki czemu jest idealnym rozwi"zaniem dla instalacji prowadzonych na zewn"trz budynków, szczególnie w miejscach nara%onych ...