Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opasnog

Miteco System www.mitecosystem.com

UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM I OPASNIM OTPADOM Regionalni pristup za Balkan uz Ekološku Transfer Stanicu / ETS Notifikaciona procedura, izvozne dozvole i sva zakonska i tehnološka podrška imaocima opasnog otpada za njegovo odlaganje prema Bazelskoj konvenciji Pakovanje u UN sertifikovanu ...

SKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPA DA

It is important to mention that special provisions in accordance with Article 50-54 of Waste Act (Official Gazette NN 178/04) are in force for import and export of secondary raw materials. deset najveĆih tvrtki sakupljaČa korisnog i opasnog otpada prema ukupnom prihodu u 2007. ten largest companies by ...

Zakon o prevozu opasnih materija

Zakon o prevozu opasnih materija . ZAKON . O PREVOZU OPASNIH MATERIJA ("Sl. list SFRJ", br. 27/90 i 45/90 -ispr. i "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96 - dr. zakon i 68/2002)

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ДОКУМЕНТА О ...

На основу члана 45. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС", број 36/09), Министар животне средине и просторног планирања доноси ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ...

Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju ...

OTPADI METALA I METALNIH LEGURA U METAL- NOJ, NEDISPERGOVANOJ FORMI Napomena: "Nedispergovano" obuhvata otpad u obliku praha, mulja, prašine ili čvrstih čestica koji nije homogeno raspoređen u tečnoj fazi opasnog otpada GA 010 Od zlata GA 020 Od platinskih metala (izraz "platinski metali" obuhvata ...

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

• Otpad sa perzistentnim zagađujućim materijama (POPs) • Metode odlaganja i ponovnog iskorišćavanja opasnog otpada • Rukovanje i transport opasnog otpada

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - Član 1

ZAKON. O TRANSPORTU OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010) I UVODNE ODREDBE. Član 1 . Ovim zakonom ureĊuju se ovlašćenja drţavnih organa i

Zakon o transportu opasnog tereta

0/1***)* 1.***2**3*-.***/***** ** * Z A K O N O TRANSPORTU OPASNOG TERETA 1 I. UVODNE ODREDBE *lan 1. Ovim zakonom ure*uju se ovlaö*enja drûavnih organa i specijalizovanih organizacija u transportu opasnog tereta, posebni uslovi pod kojima se obavlja transport opasnog tereta, na*in obavljanja ...

KOMENTAR ZAKONA O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - "Sl. glasnik RS ...

Stupanjem na snagu Zakona o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 , stupa na snagu 22.05.2011. godine, izuzev odredbe *lana 13. stav 2.

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

Tabela 4-12 Predviñanje proizvodnje opasnog otpada Tabela 4-13 Predviñanje proizvodnje opasnog otpada za 2004, 2007 and 2027 Tabela 4-14 Podaci o jedinici proizvodnje medicinskog otpada