Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opatrenie

7.5.2011 Official Journal of the European Union C 138/13 EN

Title (and/or name of the beneficiary) Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.2. Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda . Legal basis — Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z

Safety of Machinery - Terminology - Multilanguage table of ...

ochranné opatrenie : varnostni ukrep zaštitne mere . skyddsåtgärd . koruyucu önlem 保护措施 . Schutzmaßnahme mesure de : prévention . protective measure

State aid — Slovak Republic — State aid C 5/10 (ex NN 48 ...

(3) V súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ a prostredníctvom elektronickej notifikácie z 10. augusta 2009 notifikovali slovenské orgány príslušné opatrenie.

Využitie štatistických metód v riadení kvality

Ivánka pri Nitre Veľké Zlievce Jabloňov/n. Turňou Veľké Kapušany SR Uzatvárací ventil (bezpečnostné opatrenie ka dých 20 km) Obr.

Účtovná závierka obchodných spoloč ností v Slovenskej ...

... 21 Ustanoveniaopokutách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Glosar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Zákonč. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve Opatrenie ...

Opatrenie Nrodnej banky Slovenska z 13

čiastka 29/2009 Vestník NBS - opatrenie NBS č. 12/2009 607 _____ 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej ...

ANTIINFEKTÍVA ANTIINFEKTÍVA (registrované k 29. 6. 2004 ...

Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: Opatrenie MZ SR č. OPL0105-07195/2005-SL zo 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č.

Opatrenie

50 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujœ podrobnosti o usporiadaní, oznaŁovaní a obsahovom

Opatrenie

4 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Referent: Ing.

472 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...

472 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej