Sputtr.com | Alternative Search Engine

Operacyjnych

OPERATING THEATRE POLLUTION WITH SEVOFLURANE ZANIECZYSZCZENIA ...

Nowiny Lekarskie 2005, 74, 3, 325-329 IRENEUSZ STACHECKI, PAWEè SOBCZY*SKI, ROMAN SZULC OPERATING THEATRE POLLUTION WITH SEVOFLURANE ZANIECZYSZCZENIA SAL OPERACYJNYCH SEWOFLURANEM First Department of Anaesthesiology and Intensive Care Chair of Anaesthesiology and Intensive Care Poznan ...

ORIGINAL PAPERS

Zaotrzewnowe o.l. pozwalają uzyskać lepsze wyniki od pozaotrzewnowych o.l. oporównywalnym stop− niu trudności operacyjnych. Oprócz nielicznych wyjątków, niezależnie od drogi dostępu, skala trudności operacyj− nych koreluje zwynikami o.l. ( Adv Clin Exp Med 2009, 18, 1, 47-53 ).

OCENA SKUTECZNO CI ZAŁO ENIA SZWU OKR NEGO SPOSOBEM ...

do porodu, liczby porodów drogami natury, liczby porodów operacyjnych. Oceniono stan urodzonego noworodka: przeycie, mas urodze niow, punktacj w skali Apgar w 1 i 5 minucie.

Ewolucja postêpowania operacyjnego w obustronnym pora¿eniu ...

Celem pracy by³ przegl¹d technik operacyjnych wykonywanych w przesz³o-œci i wspó³czeœnie z analiz¹ ich skutecznoœci i przydatnoœci oraz wskazanie kierunków zmian, jakie dokona³y siê w ci¹gu kilkudziesiêciu lat. Zwrócono uwagê na wyparcie technik operacyjnych z dojœcia zewnêtrznego ...

Raport Roczny Annual Report

Wpływ na ten wynik miał po pierwsze kryzys gospodarczy, ale również wzrost kosztów operacyjnych. Spadek liczby pasażerów oraz słabsze niż w latach poprzednich wyniki finansowe jednak nie spowolnią ambitnych planów inwestycyjnych Przedsiębiorstwa.

Minimally invasive approaches in Total Hip Replacement

References [1]Dubrana F., Le Nen D., Lefevre Ch., Prud'homme M.: Pod-rcznik dostpów operacyjnych w ortopedii i traumatologii . Wy-dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Information communicated by Member States regarding State aid ...

OPOLEROP Managing Authority: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Piastowska 12 PL-45-081 Opole Tel.: (48-77) 54165 65/5416566 Fax: (48-77) 5416567 dpo@umwo.opole.pl Implementing Body/2ndlevel Intermediate Body: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul.

WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU ...

Duża amputacja tkanek po zabiegach operacyjnych, szczególnie onkologicznych, ogranicza także możliwości chirurgii plastycznej [3, 4]. Rekonstrukcje z użyciem tkanek zastępczych przy dużej różnorodności kształtu, formy oraz budowy nie pozwalają na to, aby odtworzona struktura całkowicie ...