Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opiniuje

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa ...

opiniuje komisja kwalifikacyjna. 2. Cz∏onków komisji kwalifikacyjnej, sk∏adajàcej si´ z dziesi´ciu osób, w tym jej przewodniczàcego, powo

Załącznik Nr 4

Pełnomocnik opiniuje wnioski zarządu kierowane do Zgromadzenia Wspólników, a także roczne i wieloletnie plany spółki, wnioskuje w sprawie powoływania i ...

Ławnik

Kolegium opiniuje ponadto sprawy przedstawione przez Krajową Radę Sądownictwa i przez Ministra Sprawiedliwości, jak również projekty planu finansowego.

Stypendia dla licealistów

opiniuje Komisja Stypendialna i przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który ostatecznie podejmuje decyzje o nagrodzeniu ucznia. Średnią ...

dsc.kprm.gov.pl

w sfuŽbie cywilnej opiniuje Rada StuŽby Cywilnej. Wymagania dotyczqce organizacji szkoleñ centralnych zosta}y szczegó*owo okreŠlone w § 8 rozporzqdzenia Prezesa ...

Dz.U.03.177.1729 ROZPORZ DZENIE 1) MINISTRA INFRASTRUKTURY dzania ...

6) opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych; 7) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

opiniuje WSO i Statut szkoły opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli opiniuje projekt planu finansowego szkoły opiniuje szkolny program i harmonogram poprawy ...

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Programy te Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opiniuje co do zgodności proponowanych działań pomocowych ze wspólnym rynkiem, a w

©Kancelaria Sejmu s. 1/18 Obowi zuje do 31.12.2003 r. (Dz.U. 2002 ...

1) rozpatruje i opiniuje sprawy przedłożone przez Prezesa Sądu lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia, 2) przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na ...

O KRĘGOWA I ZBA A PTEKARSKA W Ł ODZI

opiniuje i wnioskuje w sprawach kształcenia podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych ze szczególnym uwzgl ędnieniem wymogów w tym zakresie zawartych w ...