Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opiniuje

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

ZSBN opiniuje zawieranie przez Koordynatora umów skutkuj ących obowi ązkiem wydatkowania środków finansowych, a wykraczaj ących poza wcze śniej przyj ...

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Wniosek o likwidację studiów podyplomowych opiniuje Senacka Komisja ds. Kształcenia. 4. W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez pięć kolejnych ...

SZKOŁA POSTAWOWA W ZAWA OSIKIJ.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im ...

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje opiniujące, opiniuje w szczególności: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po­

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY

Rada pedagogiczna opiniuje: • szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych do u Ŝytku szkolnego • roczn ą organizacj ę pracy szkoły, a w szczególno ...

REGULAMIN Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych Uniwersytetu ...

Przyznanie pracownikom prawa korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opiniuje komisja socjalna UM desygnowana przez organizacje zwi ązkowe.

REGULAMIN I HIGIENY PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH

Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 10. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i ...

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 2) organizację pracy placówki ...

ZAGROŻENIE TĄPANIAMI W GÓRNICTWIE POLSKIM

eksploatacji; projekt opiniuje specjalna komisja, o której mowa w art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz zatwierdza ...

F-38 Wniosek o wczasy turystyczne - pod gruszą

Zespół opiniuje pozytywnie dofinansowanie w wysoko ści ..... zł. * niepotrzebne skre śli ć data i podpis