Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opravljanje

SPISEK ORGANIZACIJ Z DOVOLJENJEM ZA DELO ZA OPRAVLJANJE ...

1 SPISEK ORGANIZACIJ Z DOVOLJENJEM ZA DELO ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU Legenda: Sn1 - 1. opravljanje periodičnih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju

P R A V I L N I K O NORMATIVIH IN KADROVSKIH POGOJIH ZA ...

člen Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2005. _____ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št.

OPOZORILO Neuradno prečiščeno besedilo predpisa ...

ODGOVORNE OSEBE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) * I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom se v skladu z Direktivo Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za

ADMINISTRATIVE LAW

... pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1999; S. Flere, Osnovni pristopi k proučevanju deviantnosti, Pravnik, 4-6/94, str. 143-171; K. Vodopivec, A. Šelih, Kriminologija za pravnike _ izbor člankov, Uradni list RS, Ljubljana 1990; F. Brinc, Normativi in standardi za opravljanje ...

PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA ...

1 PRILOGA 1 PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA OPRAVLJANJE POSLOV NEPREMIČNINSKEGA POSREDOVANJA 1. UVODNI POJMI 1.1. Pojem nepremičnine in posamezne vrste nepremičnin 1.2.

Pravilnik o minimalnih tehni * nih pogojih in o minimalnem ...

(Neuradno pre*iš*eno besedilo predpisa) 1 Pravilnik o minimalnih tehni * nih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti OPOZORILO: Neuradno pre*iš*eno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomo*ek, glede katerega organ ne jam*i ...

Decontaminate the outside of the pipette

1 Decontaminate the outside of the pipette •Place the pipette in a stainless steel or inert plastic tray •Spray both sides of the pipette with decontaminant solution •Allow the solution to remain on the pipette for at least 10 minutes •Dry the pipette with lint-free wipes 2 Inspect the ...

be Komisije z dne 28. novembra 2005 o uporabi č v obliki ...

podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije s področij storitev splošnega

Univerza v Mariboru University of Maribor

... Sem. vaje Tutorial Lab. vaje Lab. work Teren. vaje Field work Samost. delo Individ. work ECTS 15 15 15 75 4 Nosilec predmeta / Lecturer: Milena Ivanuš Grmek Jeziki / Languages: Predavanja / Lecture: slovenski/Slovene Vaje / Tutorial: slovenski/Slovene Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih ...

- analiza prispelih ponudb s predlogom najugodnejšega ...

JN-3, vzorec pogodbe obr.JN-4); - je veljavna najmanj 90 dni po roku, določenem za predlo itev ponudbe; - je predlo ena v zaprti ovojnici, na kateri je naslov naročnika, naslov ponudnika, ter oznaka: »NE ODPIRAJ - Ponudba za naročilo št. 05/09 - opravljanje strokovnega in finančnega nadzora pri ...