Sputtr.com | Alternative Search Engine

Optere

OPTERE**ENJE TENISA**A NA RAZLI**ITIM PODLOGAMA

76 SA*}ETAK Cilj ovoga istra*~ivanja je usporediti optere**enje tenisa*a s obzirom na igru na razli*itoj podlozi beton i zemlja. U tu svrhu 20 tenisa*a seniorskog uzrasta, koji su bili rangirani na ATP ljestvici odnosno do 25 mjesta rang liste Hrvatskog teniskog saveza, odigrali su 20 susreta.

Sigurnosni ventil s direktnim optere*enjem Safety valve with ...

Microsoft Word - SD 1-30.doc ***** * ***** ** ===== ZAGREB PODUZEE ZA PROIZVODNJU ARMATURA I CJEVOVODA Sigurnosni ventil s direktnim optere*enjem Safety valve with weight Type SD 1 * * * * * * * * * * * * PN 16 STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN ***** ***** GG-25/WNr.

Utjecajcentrarotacijenaoptere ćenjenakon ugradnje totalne ...

Utjecaj centra rotacije na optere ćenje nakon ugradnje totalne endoproteze kuka kod ugradnje totalne endoproteze kuka kod displazije

(Microsoft Word - \212imun, \212kerlj.doc)

Optere * enje od prometa i tempera-turnih promjena u okolini reflektivne pukoti-ne Slika 5. Distribucija napona u to * ki P induciranih prometnim optere * enjem Kao öto je vidljivo, to*ke A, B i C odgo-varaju slu*ajevima optere*enja a, b, odnosno c prikazanim na slici 4.

UTICAJ FIZI**KE AKT IVNOSTI NA KVALITET KOSTI

(Miles, 2007) UTICAJ FIZI**KE AKTIVNOSTI NA KOST Dobro su poznati principi treninga, pa tako i progresivno optere**enje kao jedan od njih. Na kost se mora primijeniti optere**uju**a sila koja **e stimulisati adaptivni odgovor, a naprekidna ada-ptacija zahtjeva stalno pove**anje optere**enja.

NMS U VELIKIM DISPEERSKIM CENTRIMA

Raspolo ive su sljede=eopcije Iokalnog dinami*kog bojanja:-Bojanje povezanih dijelova;-Bojanje prema izvoru napajanja;-Bojanje prema pridru enim optere=enjima;-Bojanje prema glavnom izvoru napajanja. 4.2 Prilagodba optere=enja Funkcija prilagodbe optere=enja osnova je za sve ostale energetske ...

Working Conditions and Productivity Under Private and Public ...

Fizi~ko optere}enje (pove}anje frekvencije srca), % Tree cutting by chainsaw at MWC Sje~a motornom pilom u MWC 75 65 Tree cutting by crosscut saw at SHTL

Soil Compaction on Forest Soils from Different Kinds of Tires ...

0.07 0.11 Fig. 2 Ruts from loaded high pressure tires after 23 passes Slika 2. Kolotrazi nakon 23 prolaska optere}enih gumama s visokim tlakom

VENTILSKOG TIPA, STALNE RADNE ZAPREMINE VALVE CONTROLED TYPE ...

optere}enja i dugotrajan rad na max pritisku. Dva tipa: 1. Pumpe sa usisavanjem preko ventila u klipu 2. Pumpe sa usisavanjem preko razdvodne plo~e

Tehnički priručnik za Lexan višeslojne ploče

Lexan® polikarbonat Lexan polikarbonat je plastomer izvrsnih mehaničkih, optičkih, termičkih i električkih svojstava. Njegova raznovrsnost čini ga pogodnim za najrazličitije primene u tehnici.