Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oqsidi

untitled [www.bunebaprint.ge]

WurWlebi gaacxeles. reaqciis dasrulebis Semdeg aRmoCnda, rom aluminiani WurWlis masa (g) imdenjer gaizarda, ramdenjerac Semcirda vercxliswylis oqsidiani WurWlis masa. gamoTvale alumin-is masa, Tu cnobilia, rom WurWelSi gaxurebamde 6 moli ver-cxliswylis oqsidi iyo. nax. 4. nax.

qimia

ZmarmJava da magniumis oqsidi toli raodenobebiTaa aRebuli, amitom Warbi raodenobiT aRebulia MgO. 2) radgan Warbia magniumis oqsidi, marilis raodenoba unda gamovTvaloT ZmarmJavas mixedviT: 1 moli moli MgO ൅ 2CH 3 COOH ൌ ሺCH 3 COOሻ 2 Mg൅ H 2 O 2 moli 1 moli proporciidan gamomdinare xൌ0.5 moli pasuxi ...

i. Cekmani, T. cincaZe - farmakologia

magniumis oqsidi (Magnesii oxydum) aradozirebuli fxvnilebis saxiT. daniSneT SigniT 1/2 Cais kovzi Wamis Semdeg. 2. 50 g mosayreli, romelic Sedgeba 3% anesTezinis (Anaesthesinum), 10%

ukanono mflobelobidan an brunvidan amoRebuli narkotikuli ...

... 50,0 500,0 5000,0 67 kanafis fisi, kanafis eqstraqti, kanafis nayeni, kanafis zeTi cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis 0,05 0,5 5,0 68 ketobemidoni Ketobemidone 0,001 0,01 0,1 69 klonitazeni Clonitazene 0,001 0,01 0,1 70 kodeinis meTilbromidi Codeine methylbromide 0,001 0,01 0,1 71 kodein N-oqsidi Codeine - N ...

ივ. ჯავახიშვილის ...

... hepatitis B virusis zedapiruli antigeni iNOS - inducibeluri azotis oqsidis sinTetaza LPS - lipopolisaqaridi (endotoqsini) MHC - histoSemTavseblobis mTavari kompleqsi NF-kB - birTvis transkripciuli faqtori kappa-B NK - bunebrivi kilerebi /imunuri ujredebi/ NO - azotis oqsidi NOS - azotis oqsidis sinTetaza ...

axalSobilTa respiratoruli distres sindromi

Ediagnozis dadastureba xdeba eqokardiografiuli kvleviT. botalis Ria sadinaris persistirebis dros mizanSewonilia ibuprofeniT an indometaciniT mkurnaloba, SesaZlebelia NO-s (azotis oqsidi) gamoyeneba persistirebadi pulmonuri hipertenziis an pulmonuri hipertenziuli krizebis samkurnalod. sxva SemTxvevaSi NO ...

Jurkat ujredebis kulturaSi NO- inducirebuli

Jangbadis Tavisufali radikalebis (superoqsidradikalebis) gansazRvris mizniT viyenebdiT spin-xafangs 5,5 dimeTil-I-pirolin-IV-oqsidi (DMPO) (SIGMA). vawarmoebdiT inkubacias DMPO-Tan (doziT 50 mM suspenziis 1 ml-

dasabuTebuli [faqtebze dafuZnebuli] medicina :

... ukeTes Sedegs iZleva ganavlis moculobisa da diareis xangrZlivobis SemcirebaSi. sargebeli da ziani savaraudod Tanabaria • peristaltikis damaqveiTebeli (antimotilituri) saSualebebi randomizebuli klinikuri kvlevebis Sedegad dadginda, rom placebosTan SedarebiT, loperamidis hidroqloridi da loperamidis oqsidi ...

Temas uZRveba:

7 klimaqsi uyureT gadacemas `Tqveni eqimi", kviras 13:15 imedis arxze dausviT SekiTxva "Tqvens eqims" telefonis nomerze: 91 90 10 eleqtronul misamarTze: n.korsantia@ho.gpc.ge an "wiTeli A"-s afTiaqebSi moiTxoveT da SeavseT specialuri kiTxvarebi magniumis oqsidi piridoqsinis hidroqloridi alfa-tokoferolis acetati ...

vTvliT, rom mocemuli saswavlo Teoriuli saxelmZRvanelo

14 spilenZis (II) oqsidi Sedgeba elementebis - spilenZisa da Jangbadis atomebisagan, wyali - elementebis - wyalbadisa da Jangbadisagan. "martivi nivTierebis" cneba ar SeiZleba gavaigivoT "qimiuri elementis" cnebasTan. martivi nivTiereba xasiaTdeba gansazRvruli simkvriviT, xsnadobiT, duRilisa da dnobis ...