Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oranlar

Erken Boflalmas› Olan Heteroseksüel Erkeklerde Eksen 1 ...

efltan›s› oranlar›n›n yüksek oldu¤u bilinmektedir (40). Bununla birlikte kesitsel bir de¤erlendirmede tek bafl›na %12.7 oran›nda

Epilasyonda Diod Lazer Diode Laser for Epilation

Epilasyonda Diod Lazer 36 Uygulama Alanlar›n›n Oranlar›A¤r› fiiddeti Seans Say›lar ...

Karacabey Merinosu Koyunlar›n Yar›-Entansif Koflullarda ...

Fin Dorset koyunlardan oluflan bir sürü Aral›k, A¤ustos ve Nisan aylar›nda tohumlanm›fl; s›ras›yla gebelik oranlar› %97, %91 ve %78; ...

04-Tip II Diabetik

İki gruptaki hastalar›n tan› dağ›l›mlar› ve tan› oranlar›n›n karş›laşt›rmas› tablo 2'de toplu olarak görülmektedir. I. gruptaki ...

The Effectiveness of Cosynch Protocol in Dairy Heifers and ...

Anahtar Sözcükler: Multipar inek, düve, gebelik oranlar›, korpus luteum, ovulasyon senkronizasyonu Research Article * E-mail: odemiral@erciyes.edu.tr.

Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler

KB ergenlik döneminden önce k›z erkek aras›nda eşit oranlar-da görülür iken ergenlikten sonra k›zlarda 2-19 kat daha s›k görülmeye başlamaktad›r ...

24_30 Hakan Kultursay

Bu oranlar, NCEP-ATP III (2004) k›lavuzu-na göre %35.1, Avrupa k›lavuzuna göre %47.8'dir. Diya-bet ve koroner kalp hastal›¤› gibi en yüksek risk grupla-r›nda bu oranlar daha da düflüktür.

The Efficacy and Value of Proton MR Spectroscopy In ...

Cho/ NAA, Cho/Cr, Cho/MI oranlar tüm tümör gruplar için hesapland ve bu metabolit oranlarna göre istatiksel analiz yapld. ¯statiksel analiz ile gruplar arasndaki fark saptanmaya ve snflandrlmaya çal˙ld.

Helikobakter pilorieradikasyonunda ard›fl›k tedavi

y›nlanan üçlü eradikasyon tedavisinin baflar› oranlar› ile kar fl›laflt›r›ld›. Metod: Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastro

Oranlarda Ekstrüde Yem Kullan*m*n*nBal*klar*nGeli*mesine ...

Bal*klar*nyem dönü*üm oranlar*n*bal*k büyüklüüve ya**, genotipi, yemin büyüklüü, yemin miktar*ve kalitesi, yemleme *ekli, suyun s*cakl**, oksijen durumu, ...